วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

คณะกรรมการธนาคาร

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Alabama, Birmingham, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68 ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร Senior Executive Program, Columbia University, USA (ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร
 • ต.ค. 2566 – ธ.ค. 2566 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ต.ค 2565 – 2566 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2564 – ต.ค 2565 รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2564 – 2565 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • พ.ศ. 2558 – 2565 กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • พ.ศ. 2564 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • พ.ศ. 2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2556 – 2564 กรรมการ – ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปรแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
 • พ.ศ. 2558 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2552 – 2556 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
full
 • ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

full
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Finance/Marketing Willamette University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 13/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 42/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Super Series รุ่น 4 “Board’s Best Practices and Future Top Challenges” มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Leadership and Effective Corporate Culture Program รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) ร่วมกับ Cambridge Judge Business School Executive Education
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2565 – 2566 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
 • หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2561 – 2565 อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2563 – 2563 คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 – 2563 อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2561 – 2563 คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2563 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2560 – 2560 คณะทำงาน จัดทำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2559 – 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
full
 • รองประธานและประธานพันธกิจ ด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการ บริษัท ยามาโมโต้ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
 • Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ออสเตรเลีย
 • Mini Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program – DCP) รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI) รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
full

 

 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัดประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 – 2560       กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB)
 • พ.ศ. 2558 – 2558       รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2555       อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 – 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2542 – 2548 เศรษฐกร 6 – 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2538 – 2541 หัวหน้าส่วนกำกับสมาชิก และผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 – 2537 เศรษฐกร 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 – 2535 หัวหน้าส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • พ.ศ. 2527 – 2535 เศรษฐกร 3 – 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

full
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
full
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน (MSc in Finance Focused on Financial Econometrics, Distinction), Imperial College, University of London, UK
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการและคอมพิวเตอร์ (BSc (Hons) Management Science with Computing and a Year in Industry with Distinction), University of Kent at Canterbury, UK
full
 • หลักสูตร Super Series รุ่น 4 “Board’s Best Practices and Future Top Challenges” มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Leadership and Effective Corporate Culture Program, Super Series Class 2/2019 – 2022 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน (Cyber Resilience Leadership : SMART GOAL) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 24/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance And Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 18/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 22/2020 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Fundamental Technical Analysis Workshop, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Bankruptcy Protection against Macroeconomic Shocks : the Case for a Super Chapter II Seminar, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Modern Developments in Econometrics and Forecasting Techniques Seminar and Workshop, Selwyn College, Cambridge University, UK
 • หลักสูตร On the Job Training with Quantitative Team, HSBC, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers, Salomon Smith Barney, London and New York Head Office
 • หลักสูตร The 10th Central Banking Seminar – Fixed Income Primer Program, Lehman Brothers Institute of Finance, New York
 • หลักสูตร Training Sessions on Global Market Business Finance Process , Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Wholesale Bank Business Finance Conference, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Hedge Accounting – Training and Guidance Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Expanded – Exotics Options and Structured FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Accounting for Financial Instruments, Derivatives & Hedging under IAS39, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Secondment with Group Business Development, Standard Chartered Bank, London
full
 • พ.ศ. 2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2548 – 2556 Global Head of Derivatives Work-out Advisor และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2542 – 2547 Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division,
  Bank of Thailand
 • พ.ศ. 2539 – 2540 Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
 • พ.ศ. 2539 – 2540 นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
full
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด

นายวิทัย รัตนากร

full
 • กรรมการและเลขานุการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
full
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2564 – 2565 กรรมการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • พ.ศ. 2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
full
 • รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด
 • นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
 • ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เงินดีดี จำกัด

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

full
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) สาขา Finance, Money & Financial Market International Business, Columbia University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร Super Series รุ่น 4 “Board’s Best Practices and Future Top Challenges” มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่น 27 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Super Series “Leadership & Effective Corporate Culture” รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
full
 • มี.ค. 2565 – มิ.ย. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ทิพย ไอบี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เงินดีดี จำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด

นางวรนุช ภู่อิ่ม

full
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • กรรมการบริหาร
full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 64 ปี 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ปี 2562 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 ปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร นักบริหารงานคลังระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2560 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 ปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 ปี 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2563 – 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
 • พ.ศ. 2559 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2556 – 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ์
full
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

full
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
full
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Applied Statics and Research Methods ,University of Northern Colorado, USA
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 26 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 51 ปี พ.ศ. 2549
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
full
 • ปัจจุบัน
  • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพานิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, กระทรวงการคลัง
 •  
 • พ.ศ. 2559 – 2562
  • รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2558
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2559
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2552 – 2554
  • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  • กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
  • กรรมการในอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา
  • กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ของสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549 – 2551
  • กรรมการจัดทำและกำกับโครงการ CFO กระทรวงการคลัง
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549
  • กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2548
  • กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย
  • กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547
  • ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย (ดร. อาชว์ เตาลานนท์)
 • พ.ศ. 2546
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ ศสปป.
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด
  • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
 • กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิมาดามแป้ง
 • กรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางธิดา พัทธธรรม

full
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท M.A. , Energy Studies, The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
full
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน (Cyber Resilience Leadership : SMART GOAL) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 330/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2562 สำนักงานงบประมาณ
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 ปี 2557 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
full
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – 2563 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2548 – 2553 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
full
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร

full
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
full
 • Ph.D. (Concentration : Applied Linguistics and Intercultural English Language Learning), Victoria University, Australia
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
full
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 19 (วพน. 19) สถาบันวิทยาการพลังงาน อยู่ระหว่างการอบรม
 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Super Series รุ่น 4 “Board’s Best Practices and Future Top Challenges” มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร ธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
full
 • ปัจจุบัน คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 4
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการประเมินค่าตอบแทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 3
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 – 2562 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2554 – 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 – 2554 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
full
 • คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 • คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฎิรูปกองทัพและจัดสรรกำลังพลที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

full
 • ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
full
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemical Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemecal Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 60/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 308 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 48 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 ปี 2557 ศาลปกครองสูงสุด
 • หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
full
 • มี.ค. 2564 – ก.ย. 2566 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • พ.ศ. 2557 – 2565 ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตตภานันท์)
 • พ.ศ. 2557 – 2563 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2556 – 2563 คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
full
 • กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชุดที่ 14)
 • อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีและการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
 • อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • คณะกรรมการประจำสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • กรรมการ บริษัท เงินดีดี จำกัด

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

full
 • กรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท MBA, Business Administration, Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science, Finance – international business, Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
full
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่น 27 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 50/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 325 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร PHASE IV – Mission: การหาสิ่งที่องค์กสนองความต้องการลูกค้าด้วยจุดแข็ง และสร้างทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน, 2022, Adizes Institute, USA
 • หลักสูตร PHASE V – Structure: ออกแบบโครงสร้าง โครงสร้างที่จะสนับสนุน การไปถึงพันธกิจองค์กร
  ที่ประสารกับ เทคโนดลยี่ที่องค์กรใช้ และ โครงสร้างที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้ม และ มีพลังการขับเคลื่อน,2022, Adizes Institue, USA
 • หลักสูตร PHASE VI – Accountability: ออกแบบระบบข้มมูล ที่เข้ากับ ความรับผิดชอบของครงสร้างใหม่ ทำให้ข้อมูลมีประโยชน์ เพื่อผู้จัดการระดับกลางลงมาใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ 2022, Adizes Institute, USA
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน (Cyber Resilience Leadership : SMART GOAL) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรPHASE I – (SYNDAG) Synergetic Diagnosis: การประเมิณแบบเต็มรูป ของปัญหาหรือสิ่งที่องค์กรสามารพัฒนาได้ และดูว่าองค์กรอยู่ในช่วงไหนของ organization life cycles, 2017, Adizes Institute
 • หลักสูตร PHASE II – Synerteam Integration: การอำนวยการ Facilitation ของ ทีมที่มาจากหน่วยงานที่ต่างกัน ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ จัดการกับปัญหา ที่พบใน Phase I ที่มีความจำเป็นในการใช้ทีม 2017, Adizes Institute USA
 • หลักสูตร PHASE III – Participative Organizational Council (POC): สร้างและทำให้เป็นระบบเรื่องการสื่อสารจากล่างขื้นบน, 2017, Adizes Institute USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Blue Ocean Strategic ปี 2555 สถาบัน Blue Ocean Strategic Initiative Center
full
 • พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วาณิชธนกิจ บงล. SCF
 • พ.ศ. 2535 – 2538 ผู้อำนวยการวาณิชธนกิจ PERIGRINE LTD.
 • พ.ศ. 2533 – 2535 ผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • พ.ศ. 2531 – 2533 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บงล. ทิสโก้
 • พ.ศ. 2528 – 2529 ธนาคารศรีนคร New York
full
 • ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

full
 • กรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาเอก
  • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • ปริญญาโท
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
full
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 327/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Fellow in Neuropsychiatry University of Illinois at Chicago , USA
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 327/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา
 • หลักสูตร The Columbia Senior Executive Program (ทุนรัฐบาล กพ.) ปี 2554 , Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 26 ปี 2553 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12 ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า
full
 • พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน อธิบดีบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากรและการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2563 – 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19)
 • ปี 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 • ปี 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา)
 • ปี 2562 – ปัจจุบัน คณะทำงานที่ปรึกษาการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2561 – 2562
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา)
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)
 • ปี 2558 – 2560 กรรมการ (เลือกตั้ง) ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2556 – 2558 รองประธานอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ปี 2556 – 2558 กรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
full
 • ไม่มี
Popup content
Skip to content