วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

คณะกรรมการธนาคาร

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Alabama, Birmingham, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68 ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร Senior Executive Program, Columbia University, USA (ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • ต.ค 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2564 – ต.ค 2565 รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2564 – 2565 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • พ.ศ. 2558 – 2565 กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2564 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • พ.ศ. 2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2556 – 2564 กรรมการ – ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปรแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
 • พ.ศ. 2558 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2552 – 2556 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
full
 • ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 26/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Board that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษาพ.ศ. 2550
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
full
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
 • พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Finance/Marketing Willamette University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
 • หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2563 – 2563 คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 – 2563 อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2561 – 2563 คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2563 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2560 – 2560 คณะทำงาน จัดทำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2559 – 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558       กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
full
 • รองประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการ บริษัท ยามาโมโต้ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
 • Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ออสเตรเลีย
 • Mini Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program – DCP) รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI) รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
full

 

 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัดประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 – 2560       กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB)
 • พ.ศ. 2558 – 2558       รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2555       อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 – 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2542 – 2548 เศรษฐกร 6 – 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2538 – 2541 หัวหน้าส่วนกำกับสมาชิก และผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 – 2537 เศรษฐกร 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 – 2535 หัวหน้าส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • พ.ศ. 2527 – 2535 เศรษฐกร 3 – 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
full
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน (MSc in Finance Focused on Financial Econometrics, Distinction), Imperial College, University of London, UK
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการและคอมพิวเตอร์ (BSc (Hons) Management Science with Computing and a Year in Industry with Distinction), University of Kent at Canterbury, UK
full
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 24/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance And Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 18/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 22/2020 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Fundamental Technical Analysis Workshop, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Bankruptcy Protection against Macroeconomic Shocks : the Case for a Super Chapter II Seminar, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Modern Developments in Econometrics and Forecasting Techniques Seminar and Workshop, Selwyn College, Cambridge University, UK
 • หลักสูตร On the Job Training with Quantitative Team, HSBC, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers, Salomon Smith Barney, London and New York Head Office
 • หลักสูตร The 10th Central Banking Seminar – Fixed Income Primer Program, Lehman Brothers Institute of Finance, New York
 • หลักสูตร Training Sessions on Global Market Business Finance Process , Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Wholesale Bank Business Finance Conference, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Hedge Accounting – Training and Guidance Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Expanded – Exotics Options and Structured FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Accounting for Financial Instruments, Derivatives & Hedging under IAS39, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Secondment with Group Business Development, Standard Chartered Bank, London
full
 • พ.ศ. 2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2548 – 2556 Global Head of Derivatives Work-out Advisor และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2542 – 2547 Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division,
  Bank of Thailand
 • พ.ศ. 2539 – 2540 Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
 • พ.ศ. 2539 – 2540 นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
full
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

นายวิทัย รัตนากร

full
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
full
 • รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
full
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs  (บสย. F.A. Center)

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
full
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executive : TME) รุ่นที่ 3 ปี 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 •  
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
full
 • รองประธานกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

นางวรนุช ภู่อิ่ม

full
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2562 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร นักบริหารงานคลังระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2563 – 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
 • พ.ศ. 2559 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2556 – 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ์
full
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

full
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
full
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ. 2563 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee (ACCP) รุ่นที่ 32 ปี พ.ศ. 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 11 ปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 ปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation Governance Matters Australia ปี พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี พ.ศ. 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2552 สมาคมบริษัท
  จดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program ปี พ.ศ. 2551 สถาบัน The Wharton School University of Pennsylvania
full
 • พ.ศ. 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – 2563 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 รองกรรมการผู้จัดใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสะพานปลา
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Applied Statics and Research Methods ,University of Northern Colorado, USA
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 26 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 51 ปี พ.ศ. 2549
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
full
 • ปัจจุบัน
  • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพานิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, กระทรวงการคลัง
 •  
 • พ.ศ. 2559 – 2562
  • รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2558
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2559
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2552 – 2554
  • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  • กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
  • กรรมการในอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา
  • กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ของสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549 – 2551
  • กรรมการจัดทำและกำกับโครงการ CFO กระทรวงการคลัง
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549
  • กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2548
  • กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย
  • กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547
  • ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย (ดร. อาชว์ เตาลานนท์)
 • พ.ศ. 2546
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ ศสปป.
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด
  • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
full
 • กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
 • กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิมาดามแป้ง
 • กรรมการอานวยการหลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางธิดา พัทธธรรม

full
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท A. , Energy Studies, The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
full
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2562 สำนักงานงบประมาณ
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 พ.ศ. 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 พ.ศ. 2557 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า
full
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – 2563 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2548 – 2553 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
full
 • ไม่มี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • Ph.D. (Concentration : Applied Linguistics and Intercultural English Language Learning), Victoria University, Australia
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
full
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
full
 • ปัจจุบัน คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 4
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการประเมินค่าตอบแทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 3
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 – 2562 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2554 – 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 – 2554 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
full
 • กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร และอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ อนุกรรมการ CG and CSR อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานพัฒนาการให้บริการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)

นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
full
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemical Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemecal Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 308 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 48 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 ปี 2557 ศาลปกครองสูงสุด
 • หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
full
 • พ.ศ. 2557 – 2565 ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตตภานันท์)
 • พ.ศ. 2557 – 2563 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2556 – 2563 คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
full
 • กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • กรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • คณะกรรมการประจำสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
full
 • ปริญญาโท MBA , University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science , Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
full
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Blue Ocean Strategic ปี 2555 สถาบัน Blue Ocean Strategic Initiative Center
full
 • พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วาณิชธนกิจ บงล. SCF
 • พ.ศ. 2535 – 2538 ผู้อำนวยการวาณิชธนกิจ PERIGRINE LTD.
 • พ.ศ. 2533 – 2535 ผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • พ.ศ. 2531 – 2533 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บงล. ทิสโก้
 • พ.ศ. 2528 – 2529 ธนาคารศรีนคร New York
full
 • ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

full
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาเอก
  • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • ปริญญาโท
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
full
 • Fellow in Neuropsychiatry University of Illinois at Chicago , USA
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา
 • หลักสูตร The Columbia Senior Executive Program (ทุนรัฐบาล กพ.) ปี 2554 , Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 26 ปี 2553 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12 ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า
full
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2563 – 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19)
 • ปี 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 • ปี 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา)
 • ปี 2562 – ปัจจุบัน คณะทำงานที่ปรึกษาการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2561 – 2562
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา)
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)
 • ปี 2558 – 2560 กรรมการ (เลือกตั้ง) ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2553 – 2560 กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • ปี 2556 – 2558 อนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ปี 2556 – 2558 รองประธานอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ปี 2556 – 2558 กรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 • ปี 2554 อนุกรรมาธิการด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด วุฒิสภา
 • ปี 2552 กรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับการสอบแข่งขันในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
full
 • ไม่มี
Popup content