จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.193/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,833,559.86 7,833,559.86 14 มิ.ย. 2567
พรบ.1-บด.035/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,111,000.00 15,111,000.00 14 มิ.ย. 2567
พณ.พ.152/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดกิจกรรม Positive Engagement ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,360,000.00 4,280,000.00 14 มิ.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)247/2567
ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญนนทบุรี อาคารแอทสาทร อาคารรุ่งโรจน์และศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าน้ำดื่ม
2,920,000.00 14 มิ.ย. 2567
พณ.พ.154/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,410,040.00 6,410,040.00 14 มิ.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 246/2567
จ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณพื้นห้องไฟฟ้า อาคาร 18 ชั้น 1 และชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่
730,792.88 14 มิ.ย. 2567
พณ.พ.193/2567
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,833,559.86 7,833,559.86 13 มิ.ย. 2567
พณ.พ.160/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Chatbot ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,788,584.40 1,788,584.40 13 มิ.ย. 2567
พณ.พ.163/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,188,600.00 3,188,600.00 13 มิ.ย. 2567
พรบ.1-ค.017/2567
ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดสื่อองค์ความรู้เชิงลึกการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อสู่ความสำเร็จ โดยวิธีคัดเลือก
1,450,000.00 1,450,000.00 13 มิ.ย. 2567