โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

สลาก 111 ล้าน 731

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2567

สลากออมสิน 1 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ รางวัลที่ 1 มูลค่า 111 ล้านบาท*

ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.35บาทต่อหน่วย เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2567 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และ MyMo        
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรเดบิตออมสินมอบโชค 731x631

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2567

บัตรเดบิตออมสินมอบโชค สมัครปุ๊บ! จ่ายปั๊บ! รับรางวัลสุดปัง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตออมสินใหม่ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเดบิตออมสิน เบสิค ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ดังนี้ บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์  ได้รับ 1 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร     บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตออมสินทุกประเภท ผ่านเครื่อง EDC/POS/e-Com ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ได้รับ 1 สิทธิ์/รายการ รางวัลจากการ เข้าร่วมกิจกรรม รถยนต์ BYD Dolphin รุ่น Standard Range สี Coral Pink จำนวน 3 รางวัล  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 สลึง  จำนวน 108  รางวัล กำหนดและวิธีการจับรางวัล จับรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และมอบรางวัลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จับรางวัลโดยการนำข้อมูลลูกค้าที่สมัครและ/หรือใช้บริการบัตรเดบิตออมสินที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม แล้วจัดพิมพ์รหัสอ้างอิง ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลงกระดาษเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือทำการสุ่มจับรางวัลต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อและนามสกุล ของผู้ได้รับรางวัลทันที ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันที่จับรางวัล ธนาคารจะจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 5 รางวัล เพื่อใช้ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ที่ธนาคารได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้น ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  หรือได้รับรางวัลมากกว่า  1 รางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด  หรือสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน เงื่อนไขการรับรางวัล ในการจับรางวัลลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล กรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวและธนาคารจะจับรางวัลใหม่ให้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องไม่ดำเนินการยกเลิกบัตรเดบิตออมสินก่อนได้รับรางวัล ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ กรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารที่เจ้าของบัตรหรือเจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ กรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาติดต่อขอรับรางวัลร่วมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ บัตรหรือเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ กรณีเอกสารสูญหายต้องมีหลักฐานการแจ้งความมาประกอบการขอรับรางวัล ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล  หรือหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาแสดงต่อธนาคารได้ ธนาคารจะประกาศรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับต่อไป หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรอง ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล หรือหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาแสดงต่อธนาคารได้ ธนาคารจะดำเนินการมอบรางวัลให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยต่อไป ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการรับรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับของรางวัล รางวัลที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคาร เงื่อนไขเพิ่มเติม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หรือการรับประกันของสินค้าของรางวัล กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า กรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายโดยตรง การตัดสินหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดใด ๆ ของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด Download เงื่อนไขกิจกรรม “ออมสินแจกโชคปีมังกร ฉลอง 111 ปี 
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน731

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2567 

ออมสินฉลอง 111 ปี จัดดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดคุ้ม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

  รายละเอียดเงินฝาก : เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.61 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.89 ต่อปี) ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2567  เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร การลงรับดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Greebbiz111 731

อนุมัติสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567

เดินหน้าธุรกิจ ก้าวสู่ความยั่งยืนกับ สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ 111 ปี

วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อลงทุนด้านพลังงานทดแทน (ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ,Solar cell ,พลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวล ฯลฯ)ยกเว้น การไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG สำหรับธุรกิจในกลุ่ม G เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) เท่านั้นในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดย “เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันอาจส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน” ผ่านการพัฒนาที่สมดุล ทั้ง 3  ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลในการพัฒนาท้องถิ่น หรือวิถีชุมชน ตลอดจนธุรกิจที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เช่น ธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อาคารที่มีการก่อสร้างด้วยโมเดล Green Building ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเส้นทาง การลดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตที่มีการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ฯลฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม G จำนวนเงินให้กู้   พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณี เป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาชำระเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้น  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้น เดือนที่ 1-3 : ร้อยละ 1.11 ต่อปี เดือนที่ 4-24 : ร้อยละ MOR – 1.11 ต่อปี (5.885%) หลังจากนั้น : ร้อยละ MOR ต่อปี (6.995%) เงินกู้ระยะยาว เดือนที่ 1-3 : ร้อยละ 1.11 ต่อปี เดือนที่ 4-24 : ร้อยละ MLR – 1.11 ต่อปี (6.040%) หลังจากนั้น : ร้อยละ MLR ต่อปี (7.150%) อัตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ หลักประกัน หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือหลายประเภทร่วมกัน  เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  ดังนี้ สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์  โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์      ทั้งนี้ไม่สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้ วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาโปรโมชัน เริ่มโครงการฯ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567(โดยต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
True Dtac731

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2567

ทรู ดีแทคเติมเงิน ยิ่งเติมเยอะ ยิ่งได้(เน็ต)เยอะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย   รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ดีแทค และ ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ : ทรูมูฟ เอช  :  แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ทรูมันนี่  เป๋าตังค์เปย์ และทรู ไอเซอร์วิส ดีแทค    : แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ทรูมันนี่  เป๋าตังค์เปย์ และดีแทคแอป  (ยกเว้นช่องทางบัตรเติมเงิน, บริการใจดีให้โอน, หรือการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน)   ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี 3GB อายุการใช้งาน 2 วัน ( หมดอายุเที่ยงคืนของวันที 2 ) นับจากได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน ความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับประเภทซิม อุปกรณ์ และ พื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน สิทธิ์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย การใช้บริการส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการ แพ็กเกจเสริม หรือ รายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ เช็กวันหมดอายุ ทรูมูฟ เอช  : กด *900#โทรออก (ฟรี) หรือที่ทรูมูฟเอช ( https://topping.truemoveh.com/true-easy-check ) ดีแทค        : กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือที่ดีแทคแอป( https://s.dtac.co.th/TDOR/2p9pdko2 ) บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือ ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลากิจกรรม 1 เมษายน  2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ Terms & Conditions   This promotional campaign is for individual dtac and TrueMove H prepaid subscribers. Only top-ups via participating applications are valid. TrueMove H   Bank applications of Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), KASIKORNBANK, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, BAAC, Government Savings Bank, TrueMoney, Paotang Pay, and True iService dtac             Bank applications of Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), KASIKORNBANK, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, BAAC, Government Savings Bank, TrueMoney, Paotang Pay, and dtac app (except top-up card, Jaidee Balance Transfer service or top-up from postpaid number)   By topping up 200 baht or more, the subscriber will receive 3 GB data free of charge, valid for 2 days (expired at midnight of day 2), after receiving confirmation SMS. The free data benefit is valid after confirmation SMS is submitted. The speed of Internet depends on the type of SIM card, device, and service usage area of user. The prepaid subscriber must have at least 1 remaining validity day to participate in the campaign. The free data benefit cannot be refunded, exchanged for, transferred to cash or other items and cannot be transferred to any other individual or legal entity. For excess usage, the subscriber will be charged according to the service rates, add-on packages or promotional items subscribed to. The benefit’s expiry date can be checked via: TrueMove H  :  Dial *900# or visit TrueMoveH (https://topping.truemoveh.com/true-easy-check) dtac            : dial *101*1# or visit dtac app (https://s.dtac.co.th/TDOR/2p9pdko2) The Company reserves the right to revoke the subscriber’s privileges and/or take any other actions if there has been any misconduct, fraud, or violation of the law found, in order to be eligible for privileges in this promotional campaign. The Company reserves the right to modify, suspend, or terminate the terms and conditions of this promotional campaign as deemed appropriate, with prior notice to the subscriber through channels deemed appropriate by the Company. This primotional campaign is under terms and conditions applied by the Company. The campaign period is 1 April 2024 – 31 May 2024 or until further notice by the Company.
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Gsb Free Pa สงกรานต์ 2024 Final Ol731

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2567

สงกรานต์อุ่นใจ... ลูกค้าออมสิน ได้ประกันภัย ฟรี!

  รับสิทธิ์ คลิก
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Vimut Creat 02 731

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  – 31 ธ.ค. 2567

อุ่นใจ ทุกการรักษา มีบัตรเครดิตออมสิน..รู้สึกอุ่นใจที่โรงพยาบาลวิมุต

    สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ต่อที่ 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา 10% รับฟรี Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ฟรี จากราคา 500 บาท/ครั้ง ผ่าน ViMUT application (4 ครั้ง/ปี) สิทธิพิเศษ แพ็กเกจการรักษาอาการปวด คอ บ่า (office syndrome  1 ครั้ง) ราคา 990 บาท จากราคาเต็ม 2,400 บาท สิทธิพิเศษ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 750 บาท จากราคาเต็ม 1,200 บาท สิทธิพิเศษ แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ราคา 1,400 บาท จากราคาเต็ม 3,440 บาท ต่อที่ 2 แบ่งชำระหมวดสุขภาพและความงาม 0% นานสูงสุด 6 เดือน   เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม : ต่อที่ 1 ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา 10% Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ฟรี จากราคา 500 บาท/ครั้ง ผ่าน ViMUT application (4 ครั้ง/ปี) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 750 บาท จากราคาเต็ม 1,200 บาท แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ราคา 1,400 บาท จากราคาเต็ม 3,440 บาท ต่อที่ 2 แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับรายการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงาม โทรแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่าน GSB Credit Card Call Center 1115, 0 2299 8888 สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินในหมวดสุขภาพและความงาม ภายใต้ MCC Code : 7230, 7297, 7298 , 7941 ,7997, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071 และ 8099 เท่านั้น สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้ ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ      (ต่อเซลล์สลิป) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่  (Flat Rate) ต่อเดือน 3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0% 6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0% 10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%   ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Flyer Bonus 2 Creat731

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 30 เม.ย. 2567

FlyerBonusPoints Travel Sale แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ลด 30 – 50%

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) โอนคะแนน GSB Reward Point เป็น FlyerBonus Points รับสิทธิ์แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ลด 30 – 50% อัตรการโอนคะแนน 1,500 GSB Reward Point = 500 FlyerBons Points ช่องทางการโอนคะแนน GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสินประเภทอื่น โทร. 0 2299 8888   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 โอนคะแนนจากบัตรเครดิตธนาคารออมสินมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสสะสมรวม 5,000 คะแนนขึ้นไป ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ สามารถนำคะแนนมาแลกเป็นบัตรโดยสารได้ภายในเวลาที่กำหนด (ตามตารางด้านล่าง)   ระยะเวลาโอนคะแนน ระยะเวลาแลกรางวัลบัตรโดยสารส่วนลด*  ระยะเวลาเดินทาง  15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 13 พฤษภาคม (เริ่ม 08.00 น.) – 17 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567   เส้นทางที่เข้าร่วมข้อเสนอ ส่วนลดแลกคะแนน 50%* โซนเส้นทาง1  จำนวนคะแนนสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสาร โปรโมชันส่วนลด 50% สำหรับ 1 ท่าน  (ต่อ 1 เที่ยวบิน one-way)  ชั้นประหยัด  (X)  ชั้นธุรกิจ  (Z)  โซน 1  ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ สุโขทัย ,ตราด ระหว่าง ลำปางและ แม่ฮ่องสอน 2,500  5,000  –  โซน 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ พนมเปญ 3,250 6,500 – โซน 3  ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน2 4,500 9,000 – โซน 5  ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ มัลดีฟส์ 7,000 14,000 13,350 27,500   เส้นทางที่เข้าร่วมข้อเสนอ ส่วนลดแลกคะแนน 30%* โซนเส้นทาง1  จำนวนคะแนนสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสาร โปรโมชันส่วนลด 30% สำหรับ 1 ท่าน  (ต่อ 1 เที่ยวบิน one-way)  ชั้นประหยัด  (X)  ชั้นธุรกิจ  (Z)  โซน 1 ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่, ลำปาง, กระบี่, ภูเก็ต ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่ ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต 3,500 5,000 – โซน 2 ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เกาะสมุย, เสียมเรียบ, หลวงพระบาง ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย ระหว่าง เกาะสมุย และอู่ตะเภา (พัทยา)  4,550 6,500 7,000 10,000 โซน 3 ระหว่าง เชียงใหม่ และ เกาะสมุย, ภูเก็ต3 , กระบี่3 ระหว่าง เกาะสมุย และ สิงคโปร์  6,300 9,000  10,500 15,000 โซน 4 ระหว่าง เกาะสมุย และ ฮ่องกง  8,750 12,500  17,500 25,000 หมายเหตุ:           1อาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ งดให้บริการในบางเส้นทาง เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ กำหนด          2เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน ผ่านการแวะต่อเครื่องที่ลำปาง          3ให้บริการแบบเที่ยวเดียว จากเชียงใหม่ ถึงกระบี่ และ จากเชียงใหม่ ถึงภูเก็ต พิเศษ Top Redeemer ที่มียอดโอนคะแนนสูงสุดตลอดแคมเปญ 9 อันดับแรก รับบัตรที่พักจากโรงแรม จากพันธมิตรฟลายเออร์โบนัส   ลำดับที่ บัตรรางวัลห้องพัก 1 – 5 อวานี พลัส แฟเรส มัลดีฟส์ รีสอร์ท 2 คืน 1 รางวัล 6 บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง 2 คืน 1 รางวัล 7 สันติบุรี เกาะสมุย 2 คืน 1 รางวัล 8 ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 2 คืน 1 รางวัล 9 บุราส่าหรี ภูเก็ต 2 คืน 1 รางวัล   เงื่อนไขการโอนคะแนนบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์ในข้อเสนอส่วนลดแลกคะแนนบัตรโดยสาร ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการโอนคะแนนบัตรเครดิต หากยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถสมัครฟรีที่เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ก่อนโอนคะแนน สงวนสิทธิ์การโอนคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 (นับจากวันที่ทำการโอนคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก) เพื่อรับสิทธิ์ ใช้คะแนนฟลายเออร์โบนัสลด 30% หรือ 50% แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส สมาชิกต้องมียอดโอนคะแนนรวมจากบัตรเครดิตพันธมิตรที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส ตั้งแต่ 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัสขึ้นไป (กรุณาตรวจสอบการอัตราการโอนคะแนน และระยะเวลาการทำรายการแลกคะแนนของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิต และ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะต้องสะกดถูกต้องตรงกัน ผู้ถือบัตรเครดิต ไม่สามารถโอนคะแนนบัตรเครดิตให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสท่านอื่นได้ เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตได้โอนคะแนนสะสมไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตจะไม่สามารถยกเลิกการแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสมบัตรเครดิต เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ คะแนนสะสมที่ได้จากการโอนบัตรเครดิตจะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด การใช้คะแนนฟลายเออร์โบนัสแลกรับรางวัลของสายการบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ bangkokair.com ธนาคารและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้แจ้งประกาศไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและสายการบินฯ เป็นสิ้นสุด หากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารเป็นข้อยุติ   เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส (ข้อเสนอส่วนลดคะแนน 30 – 50%) ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่คงสถานภาพสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ ณ วันที่ทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต และวันที่แลกคะแนนเป็นรางวัลบัตรโดยสาร รวมทั้งสมาชิกต้องมียอดโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสครบตั้งแต่ 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัสขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์แลกรางวัลบัตรโดยสารข้อเสนอส่วนลดคะแนน 30-50% จะได้รับอีเมลจากฟลายเออร์โบนัส ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถดำเนินการแลกรางวัลบัตรโดยสารของข้อเสนอนี้ได้ผ่านอีเมลแจ้งสิทธิ์จากฟลายเออร์โบนัส หรือ ผ่านเว็บไซต์ bangkokair.com เลือก “แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส” จากนั้นเลือก “แลกรางวัลส่วนลด 30%” หรือ “แลกรางวัลส่วนลด 50%” ระหว่าง วันที่ 13 พฤษภาคม (เริ่ม 08.00 น.) – 17 พฤษภาคม 2567 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567 ข้อเสนอนี้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารทั้งแบบ เที่ยวเดียว (One-way) หรือ ไป-กลับ (Round-trip) ในชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร X) หรือ ชั้นธุรกิจ (รหัสชั้นโดยสาร Z) ในเส้นทางที่เปิดทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น สมาชิกต้องระบุเส้นทาง วัน และเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล และเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้ ข้อเสนอส่วนลดนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการแลกรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ ข้อเสนอนี้เป็นไปตามจำนวนที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลที่ยังว่างอยู่ ขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ bangkokair.com ขณะนั้น ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารรางวัลมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และ/หรือบางช่วงเวลา อาจไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบิน และ/หรือทุกช่วงเวลา และการจัดสรรที่นั่งว่างสำหรับบัตรโดยสารรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการสำรองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลฉบับนั้น (หากมี) จะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนได้ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า   เงื่อนไขสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่คงสถานภาพสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ ณ วันที่ทำรายการ โอนคะแนนจากบัตรเครดิต รวมทั้งสมาชิกต้องมียอดโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสครบตั้งแต่ 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัสขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ระบบจะคำนวณยอดรวมของการโอนคะแนนหลังจากจบโปรโมชัน รายการโอนคะแนนหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2567 จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับข้อเสนอนี้ (นับวันที่ทำการโอนคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก) สมาชิกที่มียอดโอนคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ลำดับของรางวัลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ด้านบน ฟลายเออร์โบนัสจะประกาศหมายเลขสมาชิกที่ได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ bangkokair.com ภายใน 30 วันทำการ (หลังจากจบโปรโมชัน) สมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อฟลายเออร์โบนัสเพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้ สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่สมาชิกฯ ผู้โชคดีลำดับสำรองท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมาชิกผู้โชคดีสามารถเข้าพัก ณ โรงแรมที่ระบุไว้บนบัตรรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียด สมาชิกผู้โชคดีต้องติดต่อเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้ว และ/หรือไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้และ/ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก สมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก ธนาคาร โรงแรมและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรรรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Cpn Summer 2024 Creat731

ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. - 19 พ.ค. 2567

Summer Wonderfest ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

  สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15% เงื่อนไขรายละเอียด : สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินเวิลด์ อิลิท / บัตรเครดิตธนาคารออมสินเพรสทีจ และบัตรเครดิตธนาคารออมสินเวิลด์ เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนน GSB Reward Point แลกตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดเท่ายอดซื้อ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภทอื่น เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนน GSB Reward Point แลกตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดเท่ายอดซื้อ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ GCPN#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/ศูนย์การค้า หรือ เทียบเท่ารับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/ศูนย์การค้า คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าภายในร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปมาร์เก็ต, ท็อป ซูปเปอร์สโตร์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, พาวเวอร์บาย, ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิสเมท, www.central.co.th , มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์ แลกผ่าน ระบบ SMS คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิก ท่านอื่นได้ ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนได้สูงสุดเท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้ ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด  
โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content