อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา
(MLR) MINIMUM LENDING RATE
6.150
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(MOR) MINIMUM OVERDRAFT RATE
5.995
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) MINIMUM RETAIL RATE
6.245
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
1. สินเชื่อสวัสดิการ  
1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.00
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR – 0.75
1.2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR – 0.25
 1.3 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน  
(1) กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 4.25
(2) กรณี่ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 3.25
1.4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR
1.5 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน MRR + 1.75
1.6 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน 4.00
2. สินเชื่อไทรทอง  
2.1 สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล  
(1) เงินกู้ระยะยาว  
1.1 กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR – 0.5
1.2 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR +1.75
1.3 กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) MRR +4.50
(2) เงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR+1.00
2.2 สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) MRR + 0.25
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ปีที่ 1-2 MRR – 1.75 หลังจากนั้น MRR – 0.50
2.3 สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus)  
(1) เงินกู้ระยะยาว MRR – 1.00
(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00
2.4 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) MRR – 0.50
2.5 สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน  
(1) เงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1-2 MRR – 1.50 หลังจากนั้น MRR – 0.50
(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00

 

  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้สินเชื่อไทรทองที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดให้ปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 2. เฉพาะปีแรก ร้อยละ 0.50 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ยกเว้น สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ประเภท งวดที่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี 601 2.615
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 201 3.428
  203 3.259
  205 2.801
  207 2.683
  209 2.682
  210 2.699
  212 2.714
  213 2.719
  214 2.675
  216 2.675
  217 2.668
  218 2.672
  219 2.688
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 120 3.988
     121 3.988
   122 3.988
   123 3.988
  124 3.988
  126 3.988
  127 3.988
  128 3.988
  130 3.988
  131 3.921
  132 3.921
   133 3.885
  135 3.609
  137 3.422
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี 509 4.169
  510 4.116
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 3.49 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.25 14.00
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 3.99 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.75 14.00
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท MRR + 1.00 14.00
          จำนวนเงินให้กู้เกินกว่า 3 ล้านบาท MRR + 2.00 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป    
  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR -1 ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป    
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
  เงินกู้
1. กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)  
 1.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
                    (1) กรณีลูกค้าทั่วไป 1.00 ต่อเดือน
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่งธนาคาร 0.75 ต่อเดือน
                    (3) กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ 0.85 ต่อเดือน
                    (4) กรณีใช้หลักประกันที่สามารถประเมินราคาได้ คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้  
                    (4.1) ราคาประเมินร้อยละ100ของวงเงินกู้ 0.50 ต่อเดือน
                    (4.2) ราคาประเมินร้อยละ 90 ของวงเงินกู้ 0.60 ต่อเดือน
                    (4.3) ราคาประเมินร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ 0.70 ต่อเดือน
                    (4.4) ราคาประเมินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ 0.80 ต่อเดือน
                    (4.5) ราคาประเมินร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ 0.90 ต่อเดือน
                    (4.6) ราคาประเมินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ 1.00 ต่อเดือน
          1.2 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชาชนสุขใจ) 1.00 ต่อเดือน
          1.3 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อคืนความสุข) 1.00 ต่อเดือน
          1.4 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ)  
                    (1) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน 0.75 ต่อเดือน
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน 0.70 ต่อเดือน
1.5 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย) 1.00 ต่อเดือน
2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีเงินกู้ระยะสั้น
MRR + 15 ต่อปี
3 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้  
          3.1 กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25 ต่อเดือน
          3.2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีเงินกู้ระยะสั้น  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.30 ต่อเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู MRR MRR + 2.00
2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร MRR MRR + 2.00
3. สินเชื่อพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ MRR MRR + 2.00
4. สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน MRR MRR + 2.00
5. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. MLR  
6. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 4 / สมาชิก ช.พ.ส. MLR  
7. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 / สมาชิก ช.พ.ส. MLR  
8. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. MLR – 0.50  
9. สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา MRR – 0.85 MRR + 1.15
10. สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก ดังนี้    
          7.1 กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราสูงสุดตามประกาศ ธนาคารของเงินฝากประเภท เดียวกับที่หน่วยงาน ต้นสังกัดดำรงไว้ + 1.75 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีหน่วยงานเปิด บัญชดำรงเงินฝาก + 2.00
          10.2 กรณีหน่วยงานปิดบัญชีดำรงเงินฝาก MRR + 0.25 MRR + 2.25
11. สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.00  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป    
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท    
          1.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท    
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) 6.00 8.00
          (2) กรณีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) MRR – 1.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
          (3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร (LT) 6.00 8.00
          1.2 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) 4.85 6.85
          (2) กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) 4.85 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
2.การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มเกษตรกร    
          2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งกรณี เพาะปลูกใบยาและก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงบ่มใบยา MRR + 1.00 MRR + 3.00
3. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน    
          1. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์    
          (1) กรณีบุคคลค้ำประกัน MRR + 2.00 MRR + 4.00
          (2) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน MRR + 1.00 MRR + 3.00
          (3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร MRR + 1.00 MRR + 3.00
          2. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay)    
          (1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)    
                    กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25
          (2) อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)    
                    กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หรือห้องชุด MRR + 1.50  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป    
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน)  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 0.85 ต่อเดือน
(2) กรณีใช้หลักประกันบางส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน
(3) กรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการประกันสินเชื่อ 0.75 ต่อเดือน
(4) กรณีใช้หลักประกันคุ้มเต็มวงเงิน 0.50 ต่อเดือน
(5) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน
2. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PSA) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 0.75 ต่อเดือน
3.สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ)  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 1.00 ต่อเดือน
(2) กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ  1.00 ต่อเดือน
(3) กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด 1.00 ต่อเดือน
(4) กรณีใช้สิทธิการเช่า 1.00 ต่อเดือน
(5) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.00 ต่อเดือน
(6) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) 1.00 ต่อเดือน
4. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)) 0.10 ต่อเดือน
5. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รายได้ประจำที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19))  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 0.35 ต่อเดือน
(2) กรณีลูกค้ามีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จา่ยค่าตอบแทน) 0.35 ต่อเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว    
          1.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน    
                    1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 5.00 14.00
                    1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 5.00 14.00
          1.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน    
                    1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00 14.00
                    1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00 14.00
          1.3 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน    
                    1.3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00 14.00
                    1.3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00 14.00
          1.4 กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน    
                    1.4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 1.50 14.00
                    1.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 1.50 14.00
          1.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน  
2. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ MRR + 2.00 14.00
3. สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์    
          3.1 กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ดังนี้    
                    1. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน 50 บาทต่อเดือน
                    2. กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน 0.75 ต่อเดือน 50 บาทต่อเดือน
                    3. กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน 0.50 ต่อเดือน 50 บาทต่อเดือน
          3.2 กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ดังนี้    
                    1. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3.00 14.00
                    2. กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน MRR + 3.00 14.00
                    3. กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน MRR + 1.50 14.00
          3.3 กรณีผู้กู้ใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของหลักประกันร่วม    
                    1. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย Flat Rate 0.75 ต่อเดือน 50 บาทต่อเดือน
                    2. วงเงินกู้เกิน 200,000 บาท MRR + 3.00 14.00
4. สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ MRR + 2.00 14.00
5. สินเชื่อ Street Food    
          5.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 5.00 14.00
          5.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3.00 14.00
          5.3 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด รับเป็นประกัน MRR + 3.00 14.00
          5.4 กรณีที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน MRR + 1.50 14.00
          5.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป    
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    
  สกุลเงิน ร้อยละ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. บริการด้านการนำเข้า      
          1.1 ตั๋วสินค้าเข้าที่ไม่ทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท ทรัสต์รีซีทภายใต้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
  USD 6.00  
  EUR 6.50  
  JPY 3.75  
2. บริการด้านการส่งออก      
          2.1 รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกที่มีระยะเวลา (Discounted Export Time Bill) USD 6.00  
  EUR 6.50  
  JPY 3.75  
          2.2 รับซื้อ / รับซื้อลดตั๋วสินค้าออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
          2.3 สินเชื่อสินค้าออก (Packing Credit) THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป      
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs    
          1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน    
                    1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50 14.00
                    1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50 14.00
          1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
          1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน    
                    1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 2.50 14.00
                    1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 2.50 14.00
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารออมสิน (NPA) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs กรณีเงินกู้ระยะยาว 14.00
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)    
          3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว    
                    3.1.1 ปีที่ 1 – 3 MLR – 1.00 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
                    3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
                    3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
          4.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือดำรงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่นำมาเป็นหลักประกัน + เพิ่มไม่น้อยกว่า 1.00 14.00
          4.2 กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
          4.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.50 14.00
          4.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.75 14.00
          4.5 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.50 14.00
          4.6 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.50 14.00
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์    
          5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น    
                    5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.25 หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + ไม่น้อยกว่า 2.75 14.00
                    5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.375 14.00
          5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.75 หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล +ไม่น้อยกว่า 2.75 14.00
6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)    
          6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) MLR – 3.00 14.00
          6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน) MLR + 1.00 14.00
          5.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน    
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้    
          7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ 5.00 14.00
          7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน 6.00 14.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)    
          8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 5.00 14.00
          8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 4.00 14.00
9. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Start – Up    
          9.1 ปีที่ 1-2 3.99 14.00
          9.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
10. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย    
          10.1 กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุนในกิจการ หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
          10.1.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR-2.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 2.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 2.255 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.885 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.1.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 2.255 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.885 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MRR – 1.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.1.3 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255  
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.2 กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน    
          10.2.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.2.3 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30    
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.755 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR-0.385 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท    
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น    
                    – ปีที่ 1-2 MOR-0.255 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว    
                    – ปีที่ 1-2 MLR + 0.115 14.00
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
11. โครงการสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร    
          11.1 ปีที่1 3.99 14.00
          11.2 ปีที่ 2 4.99 14.00
          11.3 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
12. สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up    
          สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up MOR โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยายาวเดิม 14.00
13. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ    
          13.1 ปีที่ 1 3.50 14.00
          13.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR 14.00
14. โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า    
          14.1 กรณีให้สินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) ไม่ต่ำกว่า MOR +3.00 14.00
          14.2 กรณีให้สินเชื่อหลังส่งมอบงาน (Post-Finance)    
                    14.2.1 ปีที่ 1 4.99 14.00
                    14.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MOR +1.00 14.00
15. โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key    
          โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key MOR – 0.50 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป    
16. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)    
          16.1 สกุลเงินบาท    
                    16.1.1 กลุ่มลูกค้าทั่วไป ไม่ต่ำกว่า MLR – 1.50 14.00
                    16.1.2 กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า MLR – 2.00 14.00
          16.2 สกุลเงินต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า LIBOR หรือ SIBOR + 3.00 14.00
17. สินเชื่อ เจ้าสัว 555 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
ทั้งนี้ กรณีอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้    
          17.1 กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ    
                    17.1.1 ปีที่ 1-3 MOR – 1.50 14.00
                    17.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50 14.00
          17.2 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น    
                    17.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท    
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R    
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 0.50 14.00
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR + 0.50 14.00
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น    
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.00 14.00
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR + 0.50 14.00
                    17.2.2 วงเงินกู้เกินกว่า 20 ล้านบาท    
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R    
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 1.00 14.00
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR – 0.50 14.00
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น    
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.50 14.00
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50 14.00
    14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป    
ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน

ปีที่ 2-5 ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป