วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบ ธุรกิจ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน
                    1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50
          1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
          1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน
                    1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 2.50
                    1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 2.50
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารออมสิน (NPA) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs กรณีเงินกู้ระยะยาว
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)
          3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว
                    3.1.1 ปีที่ 1 – 3 MLR – 1.00
                    3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR
                    3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี MOR
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          4.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือดำรงเงินฝาก เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่นำมาเป็นหลักประกัน + เพิ่มไม่น้อยกว่า 1.00
          4.2 กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
          4.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.50
          4.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.75
          4.5 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.50
          4.6 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.50
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
          5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น
                    5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.25 หรือ

(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + ไม่น้อยกว่า 2.75

                    5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.375
          5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.75 หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล +ไม่น้อยกว่า 2.75
6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)
          6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) MLR – 3.00
          6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน) MLR + 1.00
          5.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
          7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ 5.00
          7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน 6.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
          8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 5.00
          8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 4.00
9. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Start – Up
9.1 เงินกู้ระยะสั้น
          9.1.1 ปีที่ 1-2 MOR – 2.005
          9.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
9.2 เงินกู้ระยะยาว
          9.2.1 ปีที่ 1-2 MLR – 2.160
          9.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
10. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
          10.1 กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุนในกิจการ หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          10.1.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR-2.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 2.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 2.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.885
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.1.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 2.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.885
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MRR – 1.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.1.3 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2 กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน
          10.2.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 1.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 1.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.885
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2.3 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
                    (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.755
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR-0.385
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) วงเงินกู้เกินกว่า 50 – 100 ล้านบาท
                    (1.1) เงินกู้ระยะสั้น
                    – ปีที่ 1-2 MOR-0.255
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (1.2) เงินกู้ระยะยาว
                    – ปีที่ 1-2 MLR + 0.115
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
11. โครงการสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร
11.1 เงินกู้ระยะสั้น
          11.1.1 ปีที่1 MOR – 2.005
          11.1.2 ปีที่ 2 MOR – 1.005
          11.1.3 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
11.2 เงินกู้ระยะยาว
          11.1.1 ปีที่1 MLR – 2.160
          11.1.2 ปีที่ 2 MLR – 1.160
          11.1.3 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
12. สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up
          สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up MOR โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยายาวเดิม
13. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ
          13.1 ปีที่ 1 3.50
          13.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR
14. โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า
          14.1 กรณีให้สินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) ไม่ต่ำกว่า MOR +3.00
          14.2 กรณีให้สินเชื่อหลังส่งมอบงาน (Post-Finance)
                    14.2.1 ปีที่ 1 4.99
                    14.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MOR +1.00
15. โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key
          โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key MOR – 0.50
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
16. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
          16.1 สกุลเงินบาท
                    16.1.1 กลุ่มลูกค้าทั่วไป ไม่ต่ำกว่า MLR – 1.50
                    16.1.2 กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า MLR – 2.00
          16.2 สกุลเงินต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า LIBOR หรือ SIBOR + 3.00
17. สินเชื่อ เจ้าสัว 555 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
ทั้งนี้ กรณีอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
          17.1 กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ
                    17.1.1 ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    17.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
          17.2 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น
                    17.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 0.50
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR + 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.00
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR + 0.50
                    17.2.2 วงเงินกู้เกินกว่า 20 ล้านบาท
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 1.00
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR – 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
18. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
18.1 เงินกู้ระยะสั้น
(1) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สมุดฝากเงิน สลากออมสิน โฉนดที่ดิน ฯ MOR ถึง MOR + 1.00
(2) กรณีบุคคลค้ำประกัน MOR  + 5.00
18.2 เงินกู้ระยะยาว
(1) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์สินอื่นของธนาคารอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll) เครื่องรับรายการบัตร (EDC) GSB Corporate Internet Banking : COIB ฯลฯ MLR – 2.00
(2) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารน้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ หรือไม่ประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร MLR
19. โครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy
19.1 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้
19.1.1 เงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1-2 MOR – 2.005
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR
19.1.2 เงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 MLR – 2.160
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR
19.2 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
19.2.1 เงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1-2 MOR – 1.005
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR + 1
19.2.2 เงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 MLR – 1.160
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR + 1
20 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (corporate Loan)
20.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว สูงสุดไม่เกิน MLR + 3.50
20.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุดไม่เกิน MOR + 3.50
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. ประเภทสินเชื่อในตารางข้อ 1.-19. ยกเว้น ข้อ 3.

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 3.00

ยกเว้น กรณีตั๋วสัญญาใช้เงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับบ + 3.00

2. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่)
2.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
2.2 กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
3. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Loan)
3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว 14.00
3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม