วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs  
          1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน  
                    1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50
          1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
          1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน  
                    1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 2.50
                    1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 2.50
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารออมสิน (NPA) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs กรณีเงินกู้ระยะยาว
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)  
          3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว  
                    3.1.1 ปีที่ 1 – 3 MLR – 1.00
                    3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR
                    3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี MOR
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          4.1 กรณีดำรงเงินฝาก/คงเงินฝาก เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงเงินฝาก/คงเงินฝาก + เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00
          4.2 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.50
          4.3 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.50
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  
          5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.25 หรือ

(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + ไม่น้อยกว่า 2.75

                    5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.375
          5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.75 หรือ

(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล +ไม่น้อยกว่า 2.75

6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)  
          6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) MLR – 3.00
          6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน) MLR + 1.00
          5.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน  
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  
          7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ 5.00
          7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน 6.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
          8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 5.00
          8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 4.00
9. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Start – Up  
9.1 เงินกู้ระยะสั้น  
          9.1.1 ปีที่ 1-2 MOR – 0.50
          9.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
9.2 เงินกู้ระยะยาว  
          9.2.1 ปีที่ 1-2 MLR – 0.50
          9.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
10. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย  
          10.1 กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุนในกิจการ หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
          10.1.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.50
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.50
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.1.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2 กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน  
            10.2.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.25
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.25
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR + 0.75
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR + 0.75
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
11. โครงการสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร MRR + 1.00
          สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up MOR โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยะยาวเดิม
13. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ  
          13.1 ปีที่ 1 MLR – 2.65
          13.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR
14. โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า  
          14.1 กรณีให้สินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) ไม่ต่ำกว่า MOR +3.00
          14.2 กรณีให้สินเชื่อหลังส่งมอบงาน (Post-Finance)  
                    14.2.1 ปีที่ 1 4.99
                    14.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MOR +1.00
15. โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key  
          โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key MOR – 0.50
16. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)  
          16.1 สกุลเงินบาท  
16.1.1 กรณีลูกค้าธุรกิจและ SMEs  
                    (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    (2) กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี MLR – 1.00 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
          16.1.2 กรณีลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
                    (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป MLR – 1.50 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    (2) กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี MLR – 2.00 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
16.2 สกุลเงินต่างประเทศ  
16.2.1 อัตราดอกเบี้ยภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ไม่ต่ำกว่า LIBOR หรือ SIBOR + 3.00
16.2.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566  
(1) สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) CME Term SOFR + 3.50 ถึง CME Term SOFR + ไม่เกิน 5.00
(2) สกุลยูโร (EUR) EURIBOR + 3.50 ถึง EURIBOR + ไม่เกิน 5.00
(3) สกุลเยน (JPY) TIBOR + 3.50 ถึง TIBOR + ไม่เกิน 5.00
17. สินเชื่อ เจ้าสัว 555 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
ทั้งนี้ กรณีอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้  
          17.1 กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ  
                    17.1.1 ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    17.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
          17.2 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น  
                    17.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท  
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R  
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 0.50
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR + 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.00
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR + 0.50
                    17.2.2 วงเงินกู้เกินกว่า 20 ล้านบาท  
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R  
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 1.00
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR – 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
18. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)  
18.1 เงินกู้ระยะสั้น  
(1) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สมุดฝากเงิน สลากออมสิน โฉนดที่ดิน ฯ MOR ถึง MOR + 1.00
(2) กรณีบุคคลค้ำประกัน MOR  + 5.00
18.2 เงินกู้ระยะยาว  
(1) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์สินอื่นของธนาคารอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll) เครื่องรับรายการบัตร (EDC) GSB Corporate Internet Banking : COIB ฯลฯ MLR – 1.00
(2) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารน้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ หรือไม่ประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร MLR
19. โครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy  
19.1 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้  
19.1.1 เงินกู้ระยะสั้น  
ปีที่ 1-2 MOR – 0.25
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR + 0.50
19.1.2 เงินกู้ระยะยาว  
ปีที่ 1-2 MLR – 0.25
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR + 0.50
19.2 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
19.2.1 เงินกู้ระยะสั้น  
ปีที่ 1-2 MOR
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR + 1.50
19.2.2 เงินกู้ระยะยาว  
ปีที่ 1-2 MLR
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR + 1.50
20 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (corporate Loan)  
20.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว สูงสุดไม่เกิน MLR + 3.50
20.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุดไม่เกิน MOR + 3.50
   
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้  
1. ประเภทสินเชื่อในตารางข้อ 1.-19. ยกเว้น ข้อ 3.

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 3.00

ยกเว้น กรณีตั๋วสัญญาใช้เงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับบ + 3.00

2. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่)  
2.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
2.2 กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
3. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Loan)  
3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว 14.00
3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี 14.00
   
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

, ข้อมูลเพิ่มเติม
ออมสินxขายหัวเราะ Tn

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content