ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
PROMOTION

โปรโมชั่น

Branch Search

ค้นหาสาขา1

แนะนำ
อัตรา / ดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 1-2 29.42 30.77
USD 5-20 29.81 30.81
USD 50-100 30.2 30.85
อัตราดอกเบี้ย
 • เผื่อเรียก
  0.50%
 • ประจำ 3 เดือน
  1.15%
 • ประจำ 6 เดือน
  1.40%
 • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • สำหรับสถาบันการเงิน
ข่าวธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์