ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
PROMOTION

โปรโมชั่น

Branch Search

ค้นหาสาขา1

แนะนำ
อัตรา / ดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 1-2 31.46 32.81
USD 5-20 31.85 32.85
USD 50-100 32.24 32.89
อัตราดอกเบี้ย
 • เผื่อเรียก
  0.50%
 • ประจำ 3 เดือน
  0.90%
 • ประจำ 6 เดือน
  1.15%
 • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • สำหรับสถาบันการเงิน
ข่าวธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์