คณะผู้บริหารธนาคาร

ผู้อำนวยการ

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998830
E-mail : VITAI@GSB.OR.TH

รองผู้อำนวยการ

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

นายนำพร ยมนา

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998312
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998870
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร.02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
โทร.02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998082
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998088
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998181
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998142
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH

นายคเชนทร์ บุญวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998348
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998368
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

นายชาญชัย ฝอยทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998343
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

นางวรณัน ตันสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998123
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998055
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH

นางปรางมาศ เธียรธนู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998084
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นายพินิจ แดนมณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998630
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998042
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998044
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

นางสาว ประพิมพ์พรรณ บุญช่วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร. 02-2998045
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นายกิตติ ปิ่นรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
กลุ่มปฎิบัติการ
โทร.02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นายประเสริฐ กองจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย
กลุ่มปฎิบัติการ
โทร.02-6149640
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อ 880046
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

นายสราวุธ ณ นคร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998000 ต่อ 880030
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร.02-6149662
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำกับและควบคุม
กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
โทร.02-2998819 E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

นายมนตรี บุญดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998831
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998986
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998023
E-mail : TAWATCHAIP4@GSB.OR.TH

นางสาววชิรา การสุทธิ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998120
Email : VACHIRAK3@GSB.OR.TH