เงินฝาก – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เงินฝากเผื่อเรียก

เงินฝากประจำ