กิจกรรม

Smart Strat Idea 731

ขอให้จัดส่งไฟล์นำเสนอและไฟล์แผนธุรกิจ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลการตัดสินโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ประกาศผลการตัดสินผลงานรอบคัดเลือก 40 ผลงาน ระดับประเทศ รายละเอียดกิจกรรม การประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup รอบคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 เพื่อให้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดในรอบ Prototype to Company ต่อไป 1. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์/รายละเอียดของการประกวดในรอบ Prototype to Company (ทาง online) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยทางทีมงานจะประสานงานแจ้งเวลา ให้ทราบอีกครั้งผ่านทางผู้ประสานงานสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ 2. จัดทำแผนธุรกิจตามแบบฟอร์มที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 3. "การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Online Pitching รายละเอียด ดังนี้ 3.1 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 40 [...]
กิจกรรมข้อมูลเพิ่มเติม
Nis 731 Edit

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development) ผ่านช่องทางออนไลน์

  จุดเด่นกิจกรรม 1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม สร้างผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผ่านบทเรียนจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 2 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม บ่มเพาะกลุ่มนักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจโดยมีแนวความคิดทางด้านนวัตกรรม รายละเอียดกิจกรรม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ผ่านช่องทางออนไลน์ https://moocs.nia.or.th/gsb โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 10 วิชา โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่หมวดละ 1 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ หมวดที่ 1 : การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนเมษายน 2566 1. วิชาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation) 2. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมวดที่ 2 : การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2566 3. วิชาการหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas) [...]
กิจกรรมข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content