ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > คณะกรรมการ > ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรDirector Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  (สวค.)
 • หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษา
  การธนาคารและการเงินไทย
 • พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2561 – 2563        เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561        รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561        กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561        รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • พ.ศ. 2558 – 2559        รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554- 2557         ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)
 • พ.ศ. 2553- 2554         รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550- 2553         กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)