ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > คณะกรรมการ > ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

Pic2

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

 • กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
 • รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)