วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์

ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์

ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)  
(1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร  
– ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) การให้บริการชำระสินเชื่อ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การให้บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(5) การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(6) การให้บริการขอตรวจเครดิตบูโร  
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาทต่อรายการ
– รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาทต่อรายการ
(7) การให้บริการ dStatement (บริการรับส่งข้อมูลรายการธุรกรรมบัญชีเงินฝากธนาคาร) ผ่าน NDID Platform 75 บาทต่อบัญชี
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)
(1.1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมรายปี
2,000 บาท
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non – Financial)
(2.1) ตรวจสอบสรุปรายการบัญชี (Account Summary)
ยกเว้นให้
(2.2) ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
ยกเว้นให้
(2.3) ตรวจสอบรายการเช็ค
ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)
(3.1) การโอนเงินรายย่อยทีละรายการ (Single Payment)
(3.1.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(ก) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
 (ข) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(ค) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(ง) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.2) บริการโอนเงินต่างธนาคาร  
(ก) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet Banking ORFT Service) ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 25 บาท ตั้งแต่ 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 35 บาท
(ข) บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (ฺBahtnet)  
– ธนาคารผู้สั่งโอน 150 บาท
– ธนาคารผู้รับโอน 100 บาท
(3.2) บริการโอนเงินทีละหลายรายการ (ฺBulk Payment)
(3.2.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(ก) บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)  
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 บาท
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 บาท
(ข) บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)  
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 – 10 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 – 20 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
(3.2.2) บริการโอนเงินต่างธนาคาร  
(ก) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการเดียวกัน (SMART Credit-Same Day) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท ตั้งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 75 บาท และตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 200 บาท
(ข) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day) ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 12 บาท
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
5. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
– การส่ง OTP (One Time Password)
ยกเว้นให้
– การส่งยืนยันการทำรายการ
ครั้งละ 3 บาท
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม  
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้  
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)    
(3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นให้  
(3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 2 บาท  
(3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 5 บาท  
(3.4) เกินกว่า 100,000 บาท รายการละ 10 บาท  
2. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้  
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รายการละ 5 บาท  
3. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo)  
3.1 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) ยกเว้นให้  
3.2 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay Electric Bill Payment) ยกเว้นให้  
หมายเหตุ : งดให้บริการบริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเองบนระบบบริการ ออมสิน Internet Banking ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป(3.1.4) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นให้  
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นให้  

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

 

–  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

–  ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial)

 

–  สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)

–  ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)

–  การตรวจสอบรายการเช็ค

3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)

 

3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

 

– ภายในบัญชีตนเอง (Own Account Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

– บัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.2 บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.4 ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life  Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.5 ชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)

 

3.6 เติมเงิน (Top-Up)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.7 ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.8 ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS

 

– การส่ง OTP (One Time Password)

–  การส่งยืนยันการทำรายการ

ครั้งละ 3 บาท