ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน

การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง) ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง)
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 100
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*
ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด* 100
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*

หมายเหตุ: พื้นที่ กรุงเทพฯ / ปริมณฑล หมายถึง สาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างจังหวัดของธนาคารออมสิน คิดในอัตรา 1 บาท ต่อยอดโอนเงิน 1,000 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดสูงสุด ไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
2. จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
3. จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
4. จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
5. จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
6. จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
7. จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
8. จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า  
(1) กรณีโอนขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินรายเดียว ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(2) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินหลายราย (เฉพาะที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) 30 บาทต่อบัญชี
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary) 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our) 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น คิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
(3) กรณีผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ โดยรับประกันว่าธนาคารผู้รับเงินได้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our – Full Value Transfer) เฉพาะสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร

400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศแยกตามสกุลเงิน ดังนี้

* สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ

3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Investigation) 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ* สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น 1,100 บาทต่อรายการ
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Cancellation)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Amendment)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นให้
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป 100 บาทต่อฉบับ (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่เกิน 10 ฉบับ)
7. การส่งคืนเงินโอนของเงินต่างตราประเทศขาเข้า  
(1) กรณีแปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท และนำเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว 1,000 บาทต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน)
(2) กรณียังมิได้แปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท 25 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน) สกุลเงินอื่นตามอัตราตลาด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท 15 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 20 บาท
มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท 50 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 100,000 บาท 12 บาท
มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 40 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ให้คิดค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ภาษีคืน ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
2. ดอกเบี้ยพันธบัตร – เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
– นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 5 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รายการละ 10 บาท
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 10 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  รายการละ 20 บาท
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2.  
(1) สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) การยางแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(6) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(7) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(8) กระทรวงคมนาคม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(9) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
– การโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit ของสำนักงานประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  2561

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้ ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้ ​ ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น  
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงิน ในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงิน หรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 20 บาท
3. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่นในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้การทำรายการถามยอดก่อนแล้วจึงถอนเงิน หรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน – ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
– มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิตอินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ  
(1) การถอนเงินสด ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด ครั้งละ 15 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน  
(1) การถอนเงินสด  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus ครั้งละ 200 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS  
– บัตรในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
– บัตรต่างประเทศ ครั้งละ 50 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Non Bank ได้แก่ :  
– บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
 – บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท
การสอบถามยอดเงินคงเหลือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชี อรจ. หมื่นบาทแรก 8 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 4 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ  
2. บัญชีกลาง หมื่นบาทแรก 10 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 5 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ  
3. บัญชีส่วนราชการตาม 1. ยกเว้นให้  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การฝากถอนเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. การฝากถอนเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
3. การฝากถอนเงินต่างสาขาตาม 1. หากมิได้ถอนโดยใช้บัตร ATM ให้เรียกเก็บค่าคู่สายเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
สำหรับการฝากเงินต่างสาขาโดยใช้เครื่องฝากเงินอัตโนมัติให้เรียกเก็บ ดังนี้  
(1) การฝากเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ฝากผ่านเครื่อง
(2) การฝากเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(1) จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
(2) จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
(3) จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
(4) จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
(5) จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
(6) จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
(7) จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
(8) จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป