วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน

การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง) ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง)
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 100
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*
ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด* 100
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*

หมายเหตุ: พื้นที่ กรุงเทพฯ / ปริมณฑล หมายถึง สาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างจังหวัดของธนาคารออมสิน คิดในอัตรา 1 บาท ต่อยอดโอนเงิน 1,000 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดสูงสุด ไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
2. จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
3. จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
4. จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
5. จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
6. จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
7. จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
8. จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า  
(1) กรณีโอนขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินรายเดียว ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(2) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินหลายราย (เฉพาะที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) 30 บาทต่อบัญชี
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary) 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our) 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น คิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
(3) กรณีผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ โดยรับประกันว่าธนาคารผู้รับเงินได้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our – Full Value Transfer) เฉพาะสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร

400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศแยกตามสกุลเงิน ดังนี้

* สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ

3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Investigation) 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ* สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น 1,100 บาทต่อรายการ
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Cancellation)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Amendment)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นให้
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป 100 บาทต่อฉบับ (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่เกิน 10 ฉบับ)
7. การส่งคืนเงินโอนของเงินต่างตราประเทศขาเข้า  
(1) กรณีแปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท และนำเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว 1,000 บาทต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน)
(2) กรณียังมิได้แปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท 25 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน) สกุลเงินอื่นตามอัตราตลาด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท 15 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 20 บาท
มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท 50 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 100,000 บาท 12 บาท
มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 40 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ให้คิดค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ภาษีคืน ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
2. ดอกเบี้ยพันธบัตร – เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
– นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 5 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รายการละ 10 บาท
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 10 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  รายการละ 20 บาท
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2.  
(1) สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) การยางแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(6) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(7) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(8) กระทรวงคมนาคม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(9) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
– การโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit ของสำนักงานประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  2561

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้ ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้ ​ ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น  
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงิน ในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงิน หรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 20 บาท
3. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่นในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้การทำรายการถามยอดก่อนแล้วจึงถอนเงิน หรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน – ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
– มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิตอินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ  
(1) การถอนเงินสด ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด ครั้งละ 15 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน  
(1) การถอนเงินสด  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus ครั้งละ 220 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS  
– บัตรในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
– บัตรต่างประเทศ ครั้งละ 50 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Non Bank ได้แก่ :  
– บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
 – บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท
การสอบถามยอดเงินคงเหลือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชี อรจ. หมื่นบาทแรก 8 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 4 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ  
2. บัญชีกลาง หมื่นบาทแรก 10 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 5 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ  
3. บัญชีส่วนราชการตาม 1. ยกเว้นให้  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การฝากถอนเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. การฝากถอนเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
3. การฝากถอนเงินต่างสาขาตาม 1. หากมิได้ถอนโดยใช้บัตร ATM ให้เรียกเก็บค่าคู่สายเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
สำหรับการฝากเงินต่างสาขาโดยใช้เครื่องฝากเงินอัตโนมัติให้เรียกเก็บ ดังนี้  
(1) การฝากเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ฝากผ่านเครื่อง
(2) การฝากเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(1) จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
(2) จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
(3) จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
(4) จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
(5) จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
(6) จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
(7) จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
(8) จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

, ข้อมูลเพิ่มเติม
ออมสินxขายหัวเราะ Tn

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content