โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต

โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต

 

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ :

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564  เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขของโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต

  1. เป็นลูกหนี้ปกติ หรือเป็นหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ
  2. การเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  3. แบ่งชำระเงินต้นค้างชำระ ณ วันเข้าโครงการ เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 48 งวด
  4. ระงับการใช้ “วงเงินส่วนที่เหลือ” (ถ้ามี) ของบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดทุกใบที่ผู้ใช้บัตรมีอยู่กับธนาคารไว้ชั่วคราว ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดที่มิได้นำมาเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตด้วย
  5. ตั้งพักดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค้างชำระทั้งจำนวน (ถ้ามี) ไว้ชั่วคราว
  6. อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี
  7. หากผ่อนชำระหนี้เงินต้นตามข้อ 3. ได้ไม่น้อยกว่า 50% ธนาคารจะยกหนี้ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตามข้อ 5. (ถ้ามี) ให้ ทั้งจำนวน และผู้ใช้บัตรจะสามารถใช้บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดได้ต่อไปภายใต้วงเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด
  8. กรณีผิดนัดชำระหนี้ติตต่อกัน 3 งวด ธนาคารจะยกเลิกสิทธิตามข้อ 7. (ไม่รวมถึงหนี้ที่ธนาคารได้ยกให้แล้ว (ถ้ามี)) และยกเลิกบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด รวมถึงใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนด อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าโครงการทันที สำหรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ที่ตั้งพักไว้ตามข้อ 5. (ถ้ามี) และยังไม่ได้รับการยกเว้น ธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเรียกเก็บทั้งจำนวน
  9. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี)

 

ยอดผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ) หน่วย : บาท

 

วงเงินสินเชื่อ

ยอดผ่อนชำระโดยประมาณ

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

 ไม่เกิน 15,000

 

706.07

   

 15,001-20,000

 

498.19

 

25,000

   

 658.33

30,000

   

790.00

40,000

   

1,053.34

50,000

   

1,316.68