banner banner
หน้าหลัก > รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Mini Game “เลือกเส้นทางตามหาหัวใจ” กับเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Mini Game “เลือกเส้นทางตามหาหัวใจ” กับเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now

 1. น้องกชพร อัมภรัตน์
 2. น้องกนกวรรณ นันตรัตน์
 3. น้องกนกวรรณ อินทร์ช่วย
 4. น้องกนกอร อ้วนทุม
 5. น้องกรกัญญา ตุ้ยสอน
 6. น้องกรวรี แจ้งยอดสุข
 7. น้องกรัณฑรัตน์ ตันศรีนุกูล
 8. น้องกฤตภาส พงษ์ไพบูลย์
 9. น้องกฤตภาส สินธู
 10. น้องกวินทรา สรหงษ์
 11. น้องก้องกิดากร ไชยมาตย์
 12. น้องกัญจนพรรณ ชูกรณ์
 13. น้องกัญญาณัฐ ปั้นนาค
 14. น้องกัญธิกร อินทร์เกียรติ
 15. น้องกันตพร ศลาประโคน
 16. น้องกันต์ฤทัย มูลวงษ์
 17. น้องกันตวิชญ์ เจริญกุล
 18. น้องกัลญาณี สีสุโข
 19. น้องกัลยกร วิจิตร
 20. น้องกานต์มณี ยุ้ยจำเริญทรัพย์
 21. น้องกิ่งแก้ว คำแสง
 22. น้องกิตติศักดิ์ วงษ์งาม
 23. น้องกิตติศักดิ์ อนุกุล
 24. น้องกุลศรัณย์ พิทักษ์ธนางกูร
 25. น้องเกตน์สิรี บุญล่อง
 26. น้องเกื้อกูล บัวเผื่อน
 27. น้องเขมจิรา ผาดี
 28. น้องคุณภัทร ศรีเพ็ชร์
 29. น้องคุณัญญา เตชะดี
 30. น้องจฏุรพิชญ์ จันทศรี
 31. น้องจรรยา หาญมุ่งธรรม
 32. น้องจักรภัทร กันสุข
 33. น้องจันท์พร ศรีรักษา
 34. น้องจารุมน เลาหมู่
 35. น้องจิรณัฐ มณีบางกา
 36. น้องจิรภิญญา โพธิ์เงิน
 37. น้องจิระวดี เรืองงาม
 38. น้องจิรายุ ใจน้อย
 39. น้องจีรนันท์ เวียนรอบ
 40. น้องชญากาน นกไธสงคฑา
 41. น้องชญาดา ใจโลกา
 42. น้องชญาพร นวนเจริญ
 43. น้องชฎาพร สุนทรกุล
 44. น้องชนะกันต์ ชำนาญการ
 45. น้องชนาธิป แสงปรางค์
 46. น้องชนิดาภา ฤกษ์อินทร์
 47. น้องชนุตร์ กองชนะ
 48. น้องชลกร ทองมี
 49. น้องชัยชนะ ชูยัง
 50. น้องชัยพร อินทรมาพลอย
 51. น้องชานน พรชนกนาถ
 52. น้องชุติกาญจน์ รอดเลี้ยง
 53. น้องชุติวัต กาฬภักดี
 54. น้องโชติกา โชว์ใหม่
 55. น้องโชติกา สังวาลย์วรวุฒิ
 56. น้องโชติรส พูลเปี่ยม
 57. น้องไชยสิทธิ์ นาวะรัตนกุล
 58. น้องญาญะ จิรปัญจวัฒน์
 59. น้องญาณิศา ใจมั่น
 60. น้องญาดา พยนต์ศักดาภาส
 61. น้องญานิดา พรหมประเสริฐ
 62. น้องญามินทร์ เทียนหมื่นไวย์
 63. น้องฐิตาภา บรรจงศิลป์
 64. น้องฐิติกานต์ ดอกบัว
 65. น้องณฐกร โรจนเมธีทรัพย์
 66. น้องณฐอร พวงดอกไม้
 67. น้องณปภัช คุ้มครอง
 68. น้องณพัชญ์ภิชชา ศรีบุญ
 69. น้องณภัทร วีระนนท์
 70. น้องณภัทร สุทธิจักร์
 71. น้องณรัณ พรหมโสภา
 72. น้องณัฏฐนันท์ แก้วจันทร์ทา
 73. น้องณัฏฐนันท์ ยวดยิ่ง
 74. น้องณัฐนนท์ เนตรภู่
 75. น้องณัฐนันท์ วงค์มาก
 76. น้องณัฐภัทร เงินพดด้วง
 77. น้องณัฐริชา ปะวะภูชะกัง
 78. น้องณัฐวุฒิ กริดกระโทก
 79. น้องณีรนุช แสนทวีสุข
 80. น้องดวงฤดี ขีดแต้ม
 81. น้องดานิกา บินหมูด
 82. น้องถุงทอง มาลัย
 83. น้องทนงศักดิ์ พัดสี
 84. น้องแทนคุณ ดาวัลย์
 85. น้องธนกชพร ธนาทรัพย์เจริญ
 86. น้องธนพร ปรุงแต่ง
 87. น้องธนพร พิงเกาะ
 88. น้องธนพร รัตนะโกสิน
 89. น้องธนพล ฤทธิ์ศิริ
 90. น้องธนัญญา คำสุนทร
 91. น้องธนากร แจ้งกระจ่าง
 92. น้องธนากฤต ทรัพย์ทวี
 93. น้องธราเทพ เขตรการณ์
 94. น้องธัญญ์รภัสร์ อารัญกาญจน์
 95. น้องธัญรัตน์ โรจน์พรประดิษฐ์
 96. น้องธัญวรัตน์ เข็มทอง
 97. น้องธัญวรินทร์ เชื้อถิระพงษ์
 98. น้องธิติวุฒิ หาญกล้า
 99. น้องธีรภัทร ทันไธสง
 100. น้องนภสสร ฟีลลี เสาแก้ว
 101. น้องนภัทรรพี แสงอรุณ
 102. น้องนมิดา สวนรัตน์
 103. น้องนฤานาจ ชัยโรจน์
 104. น้องนัชชา พันธุ์กลาง
 105. น้องนันทกานต์ เฉลิมทรัพย์
 106. น้องนิชดา พุ่มแย้ม
 107. น้องบวรชนก อรรถาฉาย
 108. น้องบุณฑริกา รัตนะจันทรสอน
 109. น้องบุณยาพร ทวีทรัพย์ชูสกุล
 110. น้องปกรณ์ กลิ่นหอม
 111. น้องปกรณ์ สุขปาน
 112. น้องปทิตตา ปิ่นมาศ
 113. น้องปนัดดา จันทร์ใบเล็ก
 114. น้องประพันธ์ แสงศรีจันทร์
 115. น้องประลองยุทธ เข็มครุฑ
 116. น้องปริญดุ์สิตา คุ้มภัย
 117. น้องปริศนา พักน้อย
 118. น้องปาณธวัช หล้านวล
 119. น้องปานวัฒน์ นำสม
 120. น้องปิยะมงคล จิตต์วิมลกุล
 121. น้องปุญญิศา นามเสถียร
 122. น้องปุณฑริกา แป้นเพชร
 123. น้องปุณภัสส์ ศรีโพธิ์น้อย
 124. น้องปุณยวีร์ อุบลนุช
 125. น้องปุณาเดช ธีรการุณวงศ์
 126. น้องเปาวลี เบิกขุนทด
 127. น้องไปรยา อินทราช
 128. น้องแผ่นดินธรรม บุญประเสริฐ
 129. น้องพงษ์สันต์ แก้วไพฑูรย์
 130. น้องพชรดนัย พรล้ำฟ้า
 131. น้องพชรพล พรมมี
 132. น้องพรรรินท์ อินทร์ภูมิ
 133. น้องพลภัทร วิไชยา
 134. น้องพัชชาพลอย อัครภิญโญญาณ
 135. น้องพัทธนันท์ ปัญญาเอก
 136. น้องพัทธนันท์ แสงจารุ
 137. น้องพาณิภัค ไชยแล
 138. น้องพิพัฒน์ ศรนอก
 139. น้องพิมพ์ณัฐฐา ทับทิมศรี
 140. น้องพิมพ์พิชญา ขาวจัตุรัส
 141. น้องพิสิษฐ์ สิริวุฒิรักษ์
 142. น้องพีรวัส ฤาชา
 143. น้องแพททริค เจติยาคม ซูบูก้า
 144. น้องแพรวพรรณ ภู่วัด
 145. น้องภคศิริ ศิริลักษณ์
 146. น้องภัทธิมา คลังทอง
 147. น้องภัทรภณ สิทธิโสภณ
 148. น้องภัทรรณัชย์ ขยันยิ่ง วกรตุลยทรัพย์
 149. น้องภัทราพร เจริญยิ่ง
 150. น้องภูริภัทร โพธิ์อ่อน
 151. น้องเมธปิยา ปั้นกล่ำ
 152. น้องรชานนท์ กล้าหาญ
 153. น้องรดาจันทร์ รุจิเทศ
 154. น้องรสสุคนธ์ บริรักษ์
 155. น้องรินรดา วรรณวงษ์
 156. น้องลักษิกา ผิวงาม
 157. น้องวชิรญาณ์ ช้างแก้ว
 158. น้องวรัชญา เหมือนแก้ว
 159. น้องวรากร ทองแก้ว
 160. น้องวริศรา ดวงมณี
 161. น้องวริศรา วันทอง
 162. น้องวริษฐา พัฒนแสง
 163. น้องวาสนา รังสิบรรพต
 164. น้องศดิศ อยู่ถาวร
 165. น้องศิวพิชช์ ทันตศิริกร
 166. น้องสาธิชา บุญเติม
 167. น้องสิดาพร ผ่องใส
 168. น้องสิทธิพล สุขจิต
 169. น้องสิร ทับศฤงฆรา
 170. น้องสิรภพ มงคล
 171. น้องสิริธิดา นพกวด
 172. น้องสุกัญญา อ่อนอินทร์
 173. น้องสุทธิพันธ์ อามาตย์
 174. น้องสุธิดา หงษ์ตะนุ
 175. น้องสุพัตรา สืบเพ็ง
 176. น้องสุพิชชา อิศรเดช
 177. น้องสุพิชญ์นันท์ ภูวดลพิทักษ์
 178. น้องสุภัสสร ถุนาพรรณ์
 179. น้องหฤทัยรัตน์ บารมีรังสิกุล
 180. น้องอชิรญา อยู่สบาย
 181. น้องอดิเรก จุทะนุช
 182. น้องอดิลักษณ์ ธีระสกุลธาดา
 183. น้องอติรุจ บุญศรี
 184. น้องอธิตา สำราญรื่น
 185. น้องอภิญญา งามฉลวย
 186. น้องอภิญญารักษ์ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 187. น้องอภินันท์ ลุงคำ
 188. น้องอภิวัฒน์ อมฤกษ์
 189. น้องอภิสิทธิ์ พันวุฒิ
 190. น้องอมรเทพ เฉิดทรัพย์
 191. น้องอรรถพล กรุมรัมย์
 192. น้องอรวิทณ์ บัวบาน
 193. น้องอริสา วงษ์ชาญชนะ
 194. น้องอัฟนาน สะแลแม
 195. น้องอาทิมา สมรภูมิ
 196. น้องอามีนา แซมาลี
 197. น้องเอมมิกา เลิศล้น
 198. น้องไอย์ ไชยวงศ์เกียรติ
 199. น้องไอลดา เต็งทา
 200. น้องอังวรา ปักเคทัง

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและเอกฉันท์
 • ของรางวัลจะจัดส่งให้กับผู้โชคดีผ่านช่องทาง LINE GSB NOW ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลใหม่ทุกกรณี หากผู้โชคดีไม่นำโค้ดส่วนลดไปใช้ภายในวันที่กำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
Skip to content