banner banner
หน้าหลัก > ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

 

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง (Soft loan/ สินเชื่อฟื้นฟู/ PSA/ โครงการของธนาคารออมสิน)

1

 

2. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่าง ๆ  โครงการให้ความช่วยเหลือรวม ตามมติ ครม. และมาตรการ ธปท.

2

 

3. มาตรการให้ความช่วยเหลือรายย่อยร่วมกับโครงการของ ธปท. (ทางด่วนแก้หนี้ / คลินิคแก้หนี้ / มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้)

3

Skip to content