วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ชวนด้อม ช้อปมาราธอน by GSB Credit Card

ชวนด้อม ช้อปมาราธอน by GSB Credit Card

 

สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ครบตามที่กำหนด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท และ รับของสมนาคุณ มูลค่ารวม 42,000 บาท/ครั้ง สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 3 เดือน สูงสุด 10 ลำดับแรก

 

ชวนด้อม Creat

เงื่อนไขกิจกรรมต่อที่ 1

 • ผู้ถือบัตรกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566
 • จำกัด 300 สิทธิ์แรก ต่อเดือน
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะเรียงอันดับจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนดก่อน โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายเท่ากันจะคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาของผู้ที่ใช้จ่ายครบตามกำหนดก่อน
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตร 1 คน/ 1 สิทธิ์/เดือน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาใช้จ่าย 1 – 31 มกราคม 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายในเดือน มีนาคม 2566

 

เงื่อนไขกิจกรรมต่อที่ 2

ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอด 3 เดือนสูงสุด  ลำดับที่ 1 – 10 รับของสมนาคุณ ตามรายละอียด ดังนี้

Top Ten Spenders ครั้งที่ 1  คำนวณยอดใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่ 1 ลำโพง Marshall Stanmore ll มูลค่า 17,990 บาท

ลำดับที่ 2 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 10,000 บาท

ลำดับที่ 3 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 5,000 บาท

ลำดับที่ 4 – 10 คะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000 คะแนน (มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท)

Top Ten Spenders ครั้งที่ 2  คำนวณยอดใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่ 1 กระเป๋า Louis Vuitton รุ่น Clémence มูลค่า 18,600 บาท

ลำดับที่ 2 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 10,000 บาท

ลำดับที่ 3 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 5,000 บาท

ลำดับที่ 4 – 10 คะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000 คะแนน (มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท)

 • การคำนวณยอดใช้จ่ายเรียงลำดับจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจากมากไปหาน้อย โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายเท่ากันจะคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาของผู้ที่ใช้จ่ายครบตามกำหนดก่อน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม Top Ten Spenders แต่ละครั้ง ซึ่งธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางธนาคาร ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็น Top Spenders ครั้งที่ 1 ระยะเวลาใช้จ่าย 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 จะได้รับของสมนาคุณ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่าย
 • รายการที่นำมาคำนวณยอดใช้จ่ายจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบ ธนาคาร (Posted Date) แล้วเท่านั้น
 • การคำนวณยอดใช้จ่าย เพื่อรับของสมนาคุณ ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักเพื่อรับของสมนาคุณจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • การคำนวณยอดใช้จ่าย เพื่อรับของสมนาคุณ ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดประกัน รายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบื้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB) ทุกช่องทาง
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
Skip to content