วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > โปรดี ปีใหม่ ฉลองรับเครดิตเงินคืน 500 บาท

โปรดี ปีใหม่ ฉลองรับเครดิตเงินคืน 500 บาท

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินเฉพาะกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

 

โปรดีปีใหม่ Creat

 

เงื่อนไขกิจกรรม

สำหรับผู้ถือบัตรกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น  รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 โดยรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
 • จำกัด 1 คน / สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะเรียงอันดับจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนดก่อน โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายเท่ากัน จะคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาของผู้ที่ใช้จ่ายครบตามกำหนดก่อน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรเสริมมาคำนวณเพื่อร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • กรณีที่มีบัตรหลักมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะนำเข้าเครดิตเงินคืนให้กับบัตรที่มีการใช้จ่ายเพียงบัตรเดียวเท่านั้น
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากการใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในแต่ละเดือน โดยธนาคารจะนำเข้าเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น กรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม ไม่รวมรายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท การซื้อกองทุนต่างๆ ยอดแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB) ทุกช่องทาง การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Skip to content