วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ชวนด้อม ช้อปแล้ว ช้อปต่อ by gsb credit card

ชวนด้อม ช้อปแล้ว ช้อปต่อ by gsb credit card

 

ชวนด้อมช้อปแล้วช้อปต่อ Create Outline 01

 

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้างผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด
พิเศษ 2  TOP Spender รับของสมนาคุณ มูลค่ารวม 47,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรมต่อที่ 1

  • ผู้ถือบัตรกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (เดือนละ 300 สิทธิ์)
  • ระยะเวลากิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566
  • จำกัด 300 สิทธิ์แรก ต่อเดือน
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะเรียงอันดับจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนดก่อน โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายเท่ากันจะคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาของผู้ที่ใช้จ่ายครบตามกำหนดก่อน
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตร 1 คน/ 1 สิทธิ์/เดือน
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาใช้จ่าย 1 – 31 ตุลาคม 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายในเดือน ธันวาคม 2566

เงื่อนไขกิจกรรมต่อที่ 2

ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอด 3 เดือนสูงสุด  ลำดับที่ 1 – 10 รับของสมนาคุณ ตามรายละอียด ดังนี้

Top Ten Spenders ครั้งที่ 1  คำนวณยอดใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566

ลำดับที่ 1 Ipad Gen 10 รุ่น Wi-Fi พร้อม Apple pencil รุ่น 1 รวมมูลค่า 21,800 บาท

ลำดับที่ 2 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 10,000 บาท

ลำดับที่ 3 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 5,000 บาท

ลำดับที่ 4 – 10 คะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000 คะแนน (มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท)

Top Ten Spenders ครั้งที่ 2  คำนวณยอดใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ 1 Gift Card Centara Hotel&Resorts มูลค่า 25,000 บาท

(สามารถใช้ชำระค่าที่พัก ค่าบริการทรีตเมนต์สปา ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่ง เฉพาะในประเทศไทย)

ลำดับที่ 2 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 10,000 บาท

ลำดับที่ 3 บัตรกำนัลโลตัส จำนวน 5,000 บาท

ลำดับที่ 4 – 10 คะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000 คะแนน (มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท)

  • การคำนวณยอดใช้จ่ายเรียงลำดับจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจากมากไปหาน้อย โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายเท่ากันจะคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาของผู้ที่ใช้จ่ายครบตามกำหนดก่อน
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม Top Ten Spenders แต่ละครั้ง ซึ่งธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางธนาคาร ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็น Top Spenders ครั้งที่ 1 ระยะเวลาใช้จ่าย 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 จะได้รับของสมนาคุณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่าย
  • รายการที่นำมาคำนวณยอดใช้จ่ายจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบ ธนาคาร (Posted Date) แล้วเท่านั้น
  • การคำนวณยอดใช้จ่าย เพื่อรับของสมนาคุณ ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักเพื่อรับของสมนาคุณจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • การคำนวณยอดใช้จ่าย เพื่อรับของสมนาคุณ ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดประกัน รายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบื้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB) ทุกช่องทาง
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
Skip to content