วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ใช้ง่ายรับ Cashback

ใช้ง่ายรับ Cashback

 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารออมสินเท่านั้น 
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานบัตร

เปิดบัตร Creat 01

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจกรรม

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารออมสิน เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน (Cashback) 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานบัตรฯ
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักเพื่อรับเครดิตเงินคืนจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กรณีเป็นผู้ถือบัตรเครดิตหลักหลายใบ ต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามหมายเลขที่ระบุในจดหมายที่ได้รับแจ้งจากธนาคารเท่านั้น
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมไม่นับรวมรายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบื้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB)
 • ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีให้กับผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากปฏิบัติครบเงื่อนไขของกิจกรรม ทั้งการเปิดใช้งานบัตรและการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้จนถึงวันที่ธนาคารสรุปข้อมูล
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะถือว่าการคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Skip to content