วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > มาตรการสินเชื่อปันสุข

มาตรการสินเชื่อปันสุข

 

จุดเด่น

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

รายละเอียดสินเชื่อ :

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารคัดเลือกจากผู้กู้สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • มีอาชีพและรายได้ประจำ
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี  โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี  ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ไม่เป็นผู้เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ของธนาคาร ปี 2564

 

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อนำไปชำระหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น หรือหนี้สินอื่นที่มีหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้เงินกู้บุคคลธรรมดา  หนี้สวัสดิการของหน่วยงาน

 

จำนวนเงินให้กู้

รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน กรณีมีอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ  เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย อัยการ ข้าราชการตุลาการ  นักบัญชี วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน กรณีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน

 

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 ร้อยละ MRR – 0.255 ต่อปี หลังจากนั้น ร้อยละ MRR + 0.75 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เท่ากับร้อยละอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3  ต่อปี)

ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี สามารถเลือกปลอดชำระเงินงวดได้ไม่เกิน 6 งวด โดยเป็นไปตามความประสงค์ของผู้กู้

 

รายละเอียดการสมัคร :

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ปัจจุบัน)

 

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

 

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2564

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อปันสุข

ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังธนาคารออมสินสาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่อเคหะหรือสินเชื่อไทรทอง ทั้งนี้ ท่านอาจได้รับการโทรศัพท์ติดต่อเชิญชวนจากทางธนาคารออมสินสาขาที่ท่านใช้บริการ

 

 

**หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

Skip to content