คณะผู้บริหารธนาคาร – Government Savings Bank

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998113
E-mail : CEO.OFFICE@GSB.OR.TH

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998000 ต่อ 880238
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998870
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998312
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

นายสราวุธ ณ นคร

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง
โทร.02-2998000 ต่อ 880030
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร.02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998088
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998082
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นางวรณัน ตันสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998123
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH

นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-6149898
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH

นางปรางมาศ เธียรธนู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ
รายย่อยและ SMEs Start up
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH

นายพินิจ แดนมณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998084
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นายกิตติ ปิ่นรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
กลุ่มปฎิบัติการ
โทร.02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อ 880046
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำกับและควบคุม
กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง
โทร.02-6149640
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้
กลุ่มบริหารหนี้และกฏหมาย
โทร.02-6149662
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำนวย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998819
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นายมนตรี บุญดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998181
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

นายคเชนทร์ บุญวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคคลากรภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998630
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998368
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

นายชาญชัย ฝอยทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998343
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998348
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998044
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

นางรักษยา ศิริบริรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการธุรกิจ
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร. 02-2998124
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2999292
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998023
E-mail : TAWATCHAIP4@GSB.OR.TH

นางสาววชิรา การสุทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานความยั่งยืน
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998120
E-mail : VACHIRAK3@GSB.OR.TH

นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998104
E-mail : YADAPORNS@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ์ วงศ์วัฒนะ

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998000 ต่อ 170404
E-mail : ANURAKW@GSB.OR.TH

นายปรวีร์ เมาลานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998846
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH

นายชีวิน ปรางค์ชัยกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน
กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร.02-2999196
E-mail : CHEEWINP@GSB.OR.TH

นางสาวนิรมล จันทร์โพธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร
ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
โทร. 02-2998851
E-mail : NIRAMONC@GSB.OR.TH

นายณัทธร โพธิแพทย์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2999195
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH

นางสาวประภาพร ยศไทย

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2998000
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

นายสมชาย ตันสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง
โทร.02-6149678
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998000 ต่อ 880157
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

Popup content