วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

คำแนะนำโอนเงินจากต่างประเทศ

คำแนะนำโอนเงินจากต่างประเทศ

สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงิน ที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกสาขาในประเทศไทย โดยสามารถทำการโอนเงินได้จากธนาคารทั่วโลก ที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และแจ้งธนาคารต้นทางไม่ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยให้ทำการ โอนเงินเข้ามาตามสกุลเงินที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 สกุลเงิน

ผู้สั่งโอนเงินต้นทาง กรุณาแจ้งข้อมูล ให้ธนาคารในต่างประเทศทราบดังนี้

ชื่อธนาคารผู้รับเงิน : ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank)
รหัสธนาคาร : GSBATHBK
เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน : …………………………………………………………
ชื่อบัญชีผู้รับเงิน : …………………………………………………………
วัตถุประสงค์การส่งเงิน : …………………………………………………………
ชื่อสาขาของธนาคารออมสิน : …………………………………………………………