วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการโอนเงินด่วนต่างประเทศ

บริการโอนเงินด่วนต่างประเทศ

 

ประกอบด้วยบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ดังนี้

Logo Ria

รายละเอียดบริการ

  • บริการโอนเงินของ MoneyGram สามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/30วัน/คน
  • บริการโอนเงินของ SpeedSend สามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/วัน/คน
  • บริการโอนเงินของ Xpress Money สามารถโอนได้ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท/วัน/คน.
  • บริการโอนเงินของ Ria Money Transfer สามารถโอนได้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90,000 บาท/30 วัน/คน.

ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนให้บริการในแต่ละประเทศ หรือตามข้อกำหนดของประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง

  • ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • เป็นบริการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
  • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่แจ้งในระบบโอนเงินของแต่ละบริษัท.
  • การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องชำระเงินที่จะส่งพร้อมค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด เป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีเป็นการโอนเงินแบบ Cash Pick up) หรือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี (กรณีเป็นการโอนแบบ Account Deposit ซึ่งอาจถูกหักค่าธรรมเนียมการนำเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ)
  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” พร้อมระบุประเทศปลายทางที่ต้องการส่งเงินไปและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการจะส่ง
  • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit)
  • ยื่นแบบฟอร์มการส่งเงินที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารออมสิน พร้อมกับเงินที่จะส่ง รวมกับค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
  • ธนาคารออมสินตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทำรายการส่งเงินในระบบ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการส่งเงิน
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามในใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงินและหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน
  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การรับเงิน” พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน และแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับ
  • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ธนาคารออมสินตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการทำรายการ
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
  • ธนาคารออมสินทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีรับเป็นเงินสด)

เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา