วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ครั้งละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เพื่อแลกเป็นธนบัตร รวมถึงการฝากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
2. เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี – ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ส่วนที่เกินกว่า 3,000 บาท คิดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การสอบถามข้อมูลเฉพาะ และบริการโอนเงินรายปี ปีละ 100 บาท
2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้ง ยกเว้นให้
2. การออกใบแทนสลาก ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 30 บาท
3. การออกบัตร สส.2 ข ใหม่ ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 20 บาท
4. การตัดตอนสลาก ฉบับละ 30 บาท
5. การโอนกรรมสิทธิ์สลาก  
(1) การโอนกรรมสิทธิ์สลากต่างสาขา ฉบับละ 30 บาท
(2) การโอนกรรมสิทธิ์สลากภายในสาขาเดียวกัน ยกเว้นให้
(3) การโอนสาขาติดต่อ ยกเว้นให้
6. การฝากสลากประเภทพิมพ์มูลค่าบนใบสลาก  
(1) ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 20 บาท
(2) ฉบับละ 10,000 บาท
ฉบับละ 50 บาท
(3) ฉบับละ 100,000 บาท ฉบับละ 50 บาท
(4) ฉบับละ 500,000 บาท ฉบับละ 50 บาท
7. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  
(1) การฝากสลาก ยกเว้นให้
(2) การถอนคืนกลางคัน หมื่นละ 10 บาท ของยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(3) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) การรับเงินรางวัล หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
หากเป็นสาขาที่ใช้ระบบ ONLINE ให้เรียกเก็บค่าใช้สายระบบ ONLINE เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังนี้
(1) การฝากสลาก 20 บาท ต่อทะเบียน
(2) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย และถอนคืนกลางคัน 20 บาท ต่อทะเบียน
(3) การรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน 20 บาท ต่อทะเบียน
8. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
9. การถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขา ซึ่งต้องสอบถามข้อมูลสลากจากสาขาถือทะเบียน โดยการใช้  
(1) โทรศัพท์ ครั้งละ 10 บาท
(2) โทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร ครั้งละ 20 บาท
(3) โทรศัพท์ทางไกล ตามที่จ่ายจริง
10. การรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ Internet  
(1) การสมัครใช้บริการ (แรกเข้า) รายละ 100 บาท
(2) การจัดส่งสลาก ครั้งละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝาก เฉพาะผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ยกเว้น การไปรับฝากเงินกับหน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มิได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ให้คงเป็นไปตามที่คำสั่งกำหนด

ครั้งละ 200 บาท สำหรับระยะทางไปและกลับระหว่างสาขาและสถานที่ทำการของผู้ฝากที่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร

แต่ถ้าระยะทางส่วนที่เกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดเพิ่มอีกกิโลเมตรละ 10 บาท

2. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝากเฉพาะกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1.ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ดังนี้
 
2.1 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบสายโทรศัพท์/LAN/Internet ยอดขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 500 บาทต่อเดือน
2.2 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 2000,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
2.3 แบบเคลื่อนที่ใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
3. ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ตามข้อ2. มียอดขายต่อเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นให้
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร (mPOS) เครื่องละ 2,500 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (SIM Card) เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 150 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
2.8.1 รับชำระผ่านเคาน์เตอร์  
(1)  กองทุนการออมแห่งชาติ  (โครงการระบบทะเบียนสมาชิก  สำหรับเครือข่าย  กอช.)  เทศบาลตำบลเนินพระ  มหาวิทยาลัยนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  และโรงเรียนไทรน้อย ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท

(2)  การรับชำระค่าบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(เงินทุนหมุนเวียนฯ  ศภ.1 – 11  กสอ.  และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค.  กสอ.)  การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา  (ฌ.พ.อ.)  การไฟฟ้านครหลวง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์    การประปานครหลวง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดม  เรสซิเดนท์เชียลคอมเพล็กซ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โรงเรียนบ้านค่าย  วิทยาลัยการอาชีพเถิน  โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  โรงเรียนเอกอโยธยา  โรงเรียนจุนวิทยาคม  โรงเรียนทุ่งสง  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด  โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช  โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด  วิทยาลัยทองสุข  มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร  โรงเรียนพลวิทยา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  โรงเรียนวัชรวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โรงเรียนคลองลานวิทยา   บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  เทศบาลตำบลนากลาง  โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ค่าสมัครสอบนักศึกษา  มรภ.อบ.)  วิทยาลัยชุมชนพังงา     บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา  โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย  โรงเรียนเมืองหลังสวน  โรงเรียนราชานุบาล  โรงเรียนสวีวิทยา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  โรงเรียนนาน้อย  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลสตูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง      โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนไชยาวิทยา  โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  เทศบาลเมืองจันทนิมิต และสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์เมืองพัทยา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และโรงเรียนปะทิววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทศบาลตำบลอาจสามารถ และโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

 

ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท

(3) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด

 

ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(5)  การรับชำระค่าบริการของ  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ร้อยพฤกษา”  บริษัท ไอทีทีพี จำกัด  บริษัท ไทยโตโยเทค จำกัด  บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล  บริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด  และบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(7) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(8) การรับชำระค่าบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(11) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทลัย สุราษฎร์ธานี เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(12) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(13) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด เขตจังหวัดลพบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(14) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(15) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยราษี และบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(16) การรับชำระค่าบริการของบริษัท สมานมิตร รุ่งเรือง จำกัด บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด และบริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(17) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(18) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ และบริษัท มิตรประชามอเตอร์ จำกัด เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(19)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด  และ บริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(20)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัดบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด  บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด  และบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(21)  การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(22) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(23)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด  บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด  และบริษัท เอทีเอ็ม จำกัด

เขตจังหวัดสงขลา    รายการละ  10  บาท

นอกเขตดังกล่าว     รายการละ  15  บาท

(24) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด

เขตจังหวัดนครสวรรค์ รายการละ 10 บาท

นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท

(25)  การรับชำระค่าบริการตาม  (3)  (5)  (6)  และ  (7)     สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา

การรับชำระค่าบริการตาม  (8)  และ  (19)  สำหรับสาขา   นอกเขตจังหวัดขอนแก่น

การรับชำระค่าบริการตาม  (9)  และ  (23)  สำหรับสาขา  นอกเขตจังหวัดสงขลา

การรับชำระค่าบริการตาม  (10)  และ  (22)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกระบี่

การรับชำระค่าบริการตาม  (11)  และ  (16)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรับชำระค่าบริการตาม  (12)  และ  (20)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

การรับชำระค่าบริการตาม  (13)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดลพบุรี

การรับชำระค่าบริการตาม  (14)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดกำแพงเพชร

การรับชำระค่าบริการตาม  (15)  สำหรับสาขานอกเขต   จังหวัดศรีสะเกษ

การรับชำระค่าบริการตาม  (17)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดปัตตานี

การรับชำระค่าบริการตาม  (18)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดพิษณุโลก

การรับชำระค่าบริการตาม  (21)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดกาฬสินธุ์

การรับชำระค่าบริการตาม  (24)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดนครสวรรค์

การรับชำระค่าบริการตาม  (25)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเลย

แต่ละรายการเกินกว่า  50,000  บาท  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

– ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(26) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(27) การรับชำระค่าบริการตาม (27) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 400,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 40,000 บาท
แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(28) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(29) การรับชำระค่าบริการตาม (29) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(30) การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม และการรับชำระภาษี ของกรมสรรพากร และการรับชำระค่าบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต และการรับชำระค่าธรรมเนียมกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(31) การรับชำระค่าบริการของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(32) การรับชำระค่าบริการตาม (32) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 100,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(33) การให้บริการรับฝากเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(34.1) การรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับละ 150 บาท
(34.2) การรับชำระบริการรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนรับรองสำเนางบการเงิน รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาทะเบียนสมาชิกของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แผ่นที่ 1-5 คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ตั้งแต่แผ่นที่ 6 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียมแผ่นละ 20 บาท
(34) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ  
(35.1) ตั้งแต่ 1 – 100,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(35.2) มากกว่า 100,000 – 200,000 ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(35.3) มากกว่า 200,000 – 300,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท
(35.4) มากกว่า 300,000 – 400,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท
(35.5) มากกว่า 400,000 – 500,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท
(35) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด ทั่วประเทศ  รายการละ  12  บาท
(36)  การรับชำระค่าบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

– เขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา  รายการละ  10  บาท

นอกเขตดังกล่าว  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  50,000  บาท  รายการละ  10  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  50,000  บาท  ไม่เกิน  100,000  บาท  รายการละ  20  บาท

(3)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  100,000  บาท  ไม่เกิน  150,000  บาท  รายการละ  30  บาท

(4)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  150,000  บาท  ไม่เกิน  200,000  บาท  รายการละ  40  บาท

(5)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  200,000  บาท  ไม่เกิน  250,000  บาท  รายการละ  50  บาท

(6)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  250,000  บาท  ไม่เกิน  300,000  บาท  รายการละ  60  บาท

(7)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  300,000  บาท  ไม่เกิน  350,000  บาท  รายการละ  70  บาท

(8)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  350,000  บาท  ไม่เกิน  400,000  บาท  รายการละ  80  บาท

(9)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  400,000  บาท  ไม่เกิน  450,000  บาท  รายการละ  90  บาท

(10)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  450,000  บาท  ไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  100  บาท

(37)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ปรินทร จำกัด

 

– เขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  5  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  500,000  บาท  คิดค่าธรรมเนียมตาม  (1)  และจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ  0.1  ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน500,000  บาท  แต่ไม่เกินรายการละ  800  บาท

นอกเขตดังกล่าว  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  10  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  500,000  บาท  คิดค่าธรรมเนียมตาม  (1)  และจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ  0.1  ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน500,000  บาท  แต่ไม่เกินรายการละ  1,000  บาท

(38)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • จำนวนเงินรรับชำระไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 5 บาท
  • และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 1,000 บาท

2.8.2  การรับชำระผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM)  หรือเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ  (ADM – Recycle)  ของธนาคารออมสิน  โดยใช้บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์  บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์  บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์  GSB GEN CARD  GSB GEN CARD Limited  บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค  และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคาร ออกใช้และให้บริการ

(1) รับชำระค่าบริการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ  ศภ.1 – 11  กสอ.  และเงินทุนหมุนเวียนฯ  สพค.  กสอ.)   บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด  บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด  บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด  บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  การรับชำระภาษีของกรมสรรพากร  บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  การประปานครหลวง  บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด  บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  การไฟฟ้านครหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  บริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด  การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด  บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

 ทั่วประเทศ  รายการละ  10  บาท
(2) เทศบาลตำบลอาจสามารถ – ทั่วประเทศ  รายการละ  5  บาท
2.8.3  การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  
(1) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการออมสิน Internet Banking) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
(2) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคล ( GSB Corporate  Internet Banking) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
 2.8.4. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
 
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เช็คนอกเขตศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี หรือเช็คในเขตสำนักหักบัญชี แต่อยู่ต่างอำเภอ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่  
(1) ผู้ฝากทั่วไป ยกเว้นให้
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว ยกเว้นให้
(3) ส่วนราชการ ยกเว้นให้
2. เช็คเงินโอนจากต่างประเทศ  
(1) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีได้ เก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
(2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ รายการละ 20 บาท
3. การถอนเช็คธนาคารออมสินต่างสาขา โดยขอรับเป็นเงินสด และ/หรือฝากเข้าบัญชี  
(1) เช็คผู้ฝาก ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
– ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
(2) เช็คผู้ฝาก ข้ามเขตสำนักหักบัญชี  
– ถอนเพื่อรับเงินสดหรือฝากเข้าบัญชี (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
(3) เช็ค CO. ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
– ถอนเพื่อรับเงินสดหรือขีดคร่อม & CO.(วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
(4) เช็ค CO. ข้ามเขตสำนักหักบัญชี  
– ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
4. การคืนเช็ค เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  
(1) เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท
(2) สั่งจ่ายจากจำนวนที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงินอยู่ โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม