ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ฝากทั่วไป 100 บาทต่อชุด
ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) 10 บาทต่อรายการ
2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน)  
(1) ธนาคารเดียวกัน 5 บาทต่อรายการ
(2) ต่างธนาคาร 10 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission)  
 (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
 
(2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (2.2) ในกรณีอื่น ๆ 1,000 บาท ต่อฉบับ
(3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C)  
(3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee) ร้อยละ 2.50 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD50 (หรือเทียบเท่า)
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee) ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order) 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย 500 บาท ต่อฉบับ
(7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection)  
(7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท)
(7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee) ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items) USD100 ต่อฉบับ
2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) USD75 ต่อฉบับ
(4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission)  
(4.1) Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
(4.2) With Substitution ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission)  
(5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน  
 – Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
 – With Substitution
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C) ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee) USD75 ต่อฉบับ
(8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee)  
(9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee)  
(10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท
(10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75)
(10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
 
– Negotiation Fee USD50
– Commission in Lieu of Exchange ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20)
(11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)  
(11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer) 800 บาท ต่อฉบับ
(11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50)
(12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission) 500 บาท ต่อฉบับ
(13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน) 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
(16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking)  
(16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,000 บาท
(16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection) 800 บาท
3. บริการอื่น ๆ  
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์  
(1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
– MT 700 1,000 บาท ต่อฉบับ
– MT 701 400 บาท ต่อฉบับ
(1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต 400 บาท ต่อครั้ง
(1.3) กรณีอื่น ๆ 400 บาท ต่อครั้ง
(2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges) ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง
(3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป 500 บาท ต่อฉบับ
(5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร
(6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์ เรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครการใช้บริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ  
(1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
(2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(3) กรณีหลักประกันตาม (1) และ (2) เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(4) กรณียกเลิกไม่รับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ขอให้ธนาคารทำการอาวัล/รับรอง ค่าบริการ ฉบับละ 500 บาท
(5) กรณีตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ครบกำหนด และไม่มีผู้ทรงนำตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน มายื่นขอขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมปรับการไม่นำส่งคืนต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ครบกำหนด ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน
ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋วเงินต้องเสียค่าอากรแสตมป์บนตั๋วเงินและสัญญาคู่ฉบับ ในอัตราตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท

หมายเหตุ
– เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. สำหรับหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือการยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือหนังสือค้ำประกันผลงาน (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. สำหรับหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee/Security)  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.25 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3. กรณีไม่นำต้นฉบับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุคืนแก่ธนาคาร คิดในอัตราสูงสุด ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการออกหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 33 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 50 บาท
2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด ฉบับละ 20 บาท
6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก รายการละ 10 บาท
(1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน รายการละ 10 บาท
(2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
สมุดฝากเงินออมสิน เล่มละ 10 บาท
สลากออมสินพิเศษ ฉบับละ 10 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป