จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

 1. ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และร้านค้านั้นรับบัตรหรือทำรายการออนไลน์ (เมื่อธนาคารเปิดให้บริการ e-Commerce แล้ว) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
 2. การทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือ ADM – Recycle
  • ถอนเงิน 10 ครั้ง จำนวนเงินสูงสุด/วัน 200,000 บาท
  • โอนเงินภายในบัตร (บุคคลเดียวกัน) 10 ครั้ง จำนวนเงินสูงสุด/วัน 200,000 บาท
  • โอนเงินภายในธนาคาร ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
  • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
  • การทำรายการฝากเงินที่เครื่อง ADM ฝากเงินสดธนบัตรมูลค่า 100, 500 และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการฝากผ่านเครื่อง ADM ธนาคารออมสิน

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 • จากอุบัติเหตุทั่วไป 50,000 บาท
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป)  50,000 บาท
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 30,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 บาท
 • จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (ขยายฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)    สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  200/วัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครั้งละ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัครและคุ้มครองต่อเนื่องทุกปีเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้

เงื่อนไขความคุ้มครอง

สงวนสิทธิ์คุ้มครองวงเงินสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อรายเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครอง เงื่อนไข รายละเอียด ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ของ บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ลูกค้า 1 ราย สมัครใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับ บริษัทฯ ไว้ก่อนแล้วถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (กรณีสมัครบัตรใหม่) 100 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 99 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
รวมค่าธรรมเนียม 399 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • เป็นบุคคลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มาก่อนการสมัครบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร เท่านั้น

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) สำเนาใบมรณบัตร

(3) สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด (ถ้ามี)

(4) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบัญนิติเวช หรือ ตำรวจพื้นที่ ซึ่งมีสองหน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) ให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรอง

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเนา

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ“ตาย” ของผู้ถือบัตร (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(7) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

 

กรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) ใบรายงานแพทย์ และหรือ/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ

(3) ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ถือบัตร)

    (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเนา

(6) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

(7) ภาพถ่ายปัจจุบัน

 

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ (ที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน)
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

(กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวง    ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736