16270450631728

 

บัตรเดบิต ที่จะทำให้ทุกคน…

เข้าถึงความคุ้มครอง

16355440488960

16354292645467

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

 

รายการ จำนวนครั้ง/วัน จำนวนเงินสูงสุด/วัน
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และร้านค้านั้นรับบัตรหรือทำรายการออนไลน์ (เมื่อธนาคารเปิดให้บริการ e-Commerce แล้ว)
ไม่จำกัด 100,000 บาท

การทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือ ADM – Recycle

 •         ถอนเงิน
 •         โอนเงินภายในบัตร (บุคคลเดียวกัน)
 •         โอนเงินภายในธนาคาร

 

 • 10 ครั้ง
 • 10 ครั้ง
 • ไม่จำกัด

 

 • 200,000 บาท
 • 200,000 บาท
 • 100,000 บาท
 • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
ไม่จำกัด
 • 100,000 บาท
 • (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • สอบถามยอดคงเหลือ

ไม่จำกัด

10 ครั้ง

100,000 บาท

 • การทำรายการฝากเงินที่เครื่อง ADM
ฝากเงินสดธนบัตรมูลค่า 100, 500 และ 1,000 บาท
ได้สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการฝากผ่านเครื่อง ADM ธนาคารออมสิน

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 299 บาท
ทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม (กรณีบัตรหาย/บัตรอายัด/บัตรยกเลิก) 100 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงิน

เอาประกันภัย (บาท)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 • จากอุบัติเหตุทั่วไป
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป)
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

 • 50,000
 • 50,000
 • 30,000
 • 50,000
 • 10,000
 • 10,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (ขยายฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)    สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 200/วัน
ระยะเวลาคุ้มครอง ครั้งละ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัครและคุ้มครองต่อเนื่องทุกปีเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง สงวนสิทธิ์คุ้มครองวงเงินสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อรายเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครอง เงื่อนไข รายละเอียด ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ของ บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ลูกค้า 1 ราย สมัครใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับ บริษัทฯ ไว้ก่อนแล้วถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร เท่านั้น
 • เป็นบุคคลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มาก่อนการสมัครบัตร
 • บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก 1 บัญชี สามารถใช้ผูกกับบัตรได้ 1 บัตร
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปีทำประกันภัย บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุในปีต่อไป

เอกสาร

หลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

 • แบบฟอรมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ บมจ.ทิพยประกันภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารคำขอใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี