สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

แชร์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

    • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ  5,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 

  • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

  • คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
1.2 กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
1.3 กรณีผู้ประกอบการรายย่อย มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
1.4 กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
2. กรณีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง (รวมสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินแล้วไม่เกิน 3 แห่ง)

เอกสารการสมัคร

1. ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเหตุ : กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ชัดเจน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตขับรถ/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ เพิ่มเติม
3. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่
3.1 ผู้มีรายได้ประจำ และรายได้อื่น ๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
3.1.1 กลุ่มข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
3.1.1.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) หรือ
3.1.1.2 ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
3.1.2 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
3.1.2.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ
3.1.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี ที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน ยกเว้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทมหาชนจำกัด และพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทจำกัด ที่มียอดขายตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีกำไรสุทธิ ณ ปีล่าสุดสามารถแสดงเฉพาะ สลิปเงินเดือนได้
3.1.3 กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด
3.1.3.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ
3.1.3.2 สำเนาบัญชีเงินฝากพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.1.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด การพิจารณาเงินได้อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเวร ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน ค่าบี้ยประชุม ให้แสดงต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
3.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3.2.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปรายได้ หรือต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงการรับเงิน และ
3.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด
3.3 ผู้ประกอบการรายย่อย
3.3.1 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล หรือ e-Statement ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน หรือทะเบียนรายรับ – รายจ่ายของกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
3.3.2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
3.4 สำหรับเจ้าของกิจการ เอกสารแสดงรายได้ ผู้ประกอบกิจการที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล ได้แก่
3.4.1 สำเนาเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบคำขอจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
3.4.2 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะ บมจ. บจก.) หรือเอกสารจากระบบงาน ENLITE และ
3.4.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่ บัญชีบางหลัก (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
3.4.4 งบการเงินย้อนหลังปีล่าสุด/แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด