จุดเด่น

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด  30,000 บาท  โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล  ค้ำประกัน  คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ  5,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
(Cash Advance Fee)

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี

1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
2. ATM ธนาคารออมสิน
3. ออมสิน Internet Banking
4. ออมสิน MyMo
5. ออมสิน (Direct Debit)
6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
7. โลตัส
8. ชำระผ่านตู้เติมสบายพลัส

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

รายการ ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 100 บาท ต่อ บัตร
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเงินสดทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เฉพาะกรณีที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 1,000 บาท ดังนี้

  • 50 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระ 1 รอบบัญชี
  • 100 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 2 รอบบัญชีขึ้นไป

การชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เรียกเก็บ  
ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM-Recycle) ของธนาคารออมสิน ไม่เรียกเก็บ  
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking ของธนาคารออมสิน ไม่เรียกเก็บ  
ชำระเงินผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ไม่เรียกเก็บ  
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit) ไม่เรียกเก็บ  
ชำระผ่านบริการแบบพร้อมเพย์ (Promptpay) Bill Payment ไม่เรียกเก็บ  
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 30,000/รายการ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านโลตัสทุกสาขา ไม่เกิน 49,000/รายการ 10 บาท/รายการ  
ชำระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัสไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ ไม่เกิน 40,000 บาท/วัน 15 บาท/รายการ  

หมายเหตุ ชะลอการรับสมัครสำหรับลูกค้ารายใหม่