จุดเด่น

บัตรเดบิตสำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารออมสินยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีให้กับผู้สมัคร

สิทธิประโยชน์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน และทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการโอนเงินภายในบัตร ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน และทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม.
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษ ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • สามารถเปลี่ยนรหัส ที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • การใช้รหัสประจำตัวที่เครื่อง ATM ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน
  – กรณีจำรหัสประจำตัวได้  ในวันถัดไปผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรด้วยรหัสที่ถูกต้องได้อัตโนมัติ หรือหากผู้ถือบัตร ประสงค์ให้ธนาคารรีเซ็ต PIN Tries ภายในวันที่ถูกระงับการใช้งาน ให้ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
  – กรณีจำรหัสประจำตัวไม่ได้ หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์ใช้บัตร สามารถขอออกบัตรทดแทนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • ควรมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวอย่างน้อยทุก 3 เดือน
 • การใช้รหัสประจำตัวที่เครื่อง ATM ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกระงับการใช้งาน
 • เมื่อนำบัตรไปทำรายการใดๆ ผ่านเครื่อง ATM เครี่องฝากเงิน หรือนำบัตรไปชำระค่าสินค้าหรือบริการให้เก็บใบบันทึกรายการ (Slip) หรือใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (Sales Slip) ไว้ เพื่อตรวจสอบกับรายการในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
 • การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • ให้ตรวจสอบวันหมดอายุบนหน้าบัตรหากพบว่า บัตรหมดอายุแล้วผู้ถือบัตรสามารถมาติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ขอเปิดบัตรควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครบัตรทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคาร
 • หน่วยบริการลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 หรือ 0 2614 9555 (24 ชั่วโมง)
 • CALL CENTER ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินทุกสาขาในเวลาทำการ

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ยกเว้นให้
ค่าธรรมเนียมรายปี ยกเว้นให้
ค่าออกบัตรทดแทน 100 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ยังไม่หมดอายุ) หรือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ซึ่งไม่เป็นบัญชีร่วม บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีเงินฝากที่เบิกถอน โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ บัญชีทอดทิ้ง บัญชีที่ถูกปิด หรือบัญชีที่ไม่พบข้อมูล
 • บัตรออมสิน เดบิต เบสิค (GSB DEBIT BASIC CARD) ให้บริการสำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน  และบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 1 บัญชี สามารถผูกบัตรออมสิน เดบิต เบสิค ได้ 1 บัตรเท่านั้น

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน