สมาร์ท แคร์ 90x130 Cm Edit Ol

 

 

จุดเด่น

“พิเศษกว่า กับเงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท” ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก และมีเงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี

ผู้ถือบัตร

ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สิทธิพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน และทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายเครือข่ายที่แสดงบนหน้าบัตร
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการโอนเงินภายในบัตร ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน และทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายเครือข่ายที่แสดงบนหน้าบัตร
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายเครือข่ายที่แสดงบนหน้าบัตร
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม.
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษ ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • สามารถเปลี่ยนรหัส ที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ในกรณีผู้ถือบัตร GSB DEBIT SMART CARE มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง   1 บัตร ต่อคน ตามชื่อ หมายเลขบัตรที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีที่บัตร GSB DEBIT SMART CARE 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปีทำประกันภัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุในปีต่อไป

ใช้ได้เฉพาะการเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้ระบุไว้ในบัตร กรณีรักษา ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นตัวแทนบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บมจ.ทิพยประกันภัย

 

 •  
 • ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับบริษัทฯ ไว้ก่อนแล้ว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์

 

 •  
 • แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้สถานพยาบาลในโครงการทราบ
 • ลงลายมือชื่อของท่านในใบเสร็จรับเงินในส่วนที่ท่านได้ใช้สิทธิ์ภายใต้บัตร GSB DEBIT SMART CARE นี้
 • ชำระส่วนเกินสิทธิ์ หรือส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • หน่วยบริการลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 หรือ 0 2614 9555 (24ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินทุกสาขาในเวลาทำการ
 •  

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 399 บาท
ค่าออกบัตรทดแทน 100 บาท

ความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • ให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • พิเศษกว่าด้วยเงินชดเชยรายได้รายวัน เมื่อนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาล วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลในโครงการ
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งานบัตร และเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปได้ จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้ในแต่ละปีจนผู้ถือบัตรอายุ 75 ปี
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไข

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง วงเงิน
ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 50,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 5,000 บาท
รักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน/ปี) 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • • บุคคลธรรมดา
  • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร
  • ไม่เป็นบุคคลพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ณ วันที่ขอสมัครบัตร
  • 1 ท่าน มีบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได้ 1 ใบเท่านั้น

เอกสาร

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดธนาคารประเภทเผื่อเรียก
  •  

การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญและบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจนผลการวินิจฉัยและการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุบปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบสรุบหน้างบ)
 • สำเนาบัตร GSB DEBIT SMART CARE
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดที่สามารถจะกระทำได้แล้วในกรณีที่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเข้าบัญชีของเจ้าของบัตร

ค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบันทึกประจำวันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT SMART CARE และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เอาประกันภัย)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • เอกสารคำขอใช้ บัตร GSB DEBIT SMART CARE และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
  •