บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ

แชร์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ใช้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากการเสียชีวิตทุกกรณีและความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงิน ธนาคารออมสิน
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย Promptcard/Mastercard
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร
 • ใช้ทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
1.ประกันชีวิต (GL)
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก
ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
400,000
2.ประกันอุบัติเหตุ (AD&S) อบ.1 100,000
คุ้มครองการเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2.1 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
100,000
           2.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000
           2.3 มือทั้งสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง หรือสายตาทั้งสองข้าง 100,000
           2.4 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100,000
           2.5 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 100,000
           2.6 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 100,000
           2.7 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง 60,000
           2.8 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25,000
ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ  
           – อุบัติเหตุสาธารณภัย (จ่าย 2 เท่าของทุนประกันอุบัติเหตุ) 200,000
           – คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การฆาตกรรมลอบทำร้าย จลาจล นัดหยุดงาน  สงครามกลางเมือง 100,000
3.ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ (จ่ายงวดเดียว) 100,000
4.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ME) การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กรณีผู้ถือบัตรเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สมัครบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง 1,399 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
รวมค่าธรรมเนียม 1,699 บาท

 

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร (คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี)
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และต้องไม่เป็นคนพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ ได้ 1 บัตร

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

1) เอกสารที่ต้องส่ง กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

1.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม (แบบฟอร์มบริษัทฯ)
1.2 หนังสือมอบอำนาจและยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
1.3 สำเนาใบมรณบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์ / ทายาท (หรือต้นฉบับแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) ท.ร.4/ก)
1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แล้วแต่กรณี จนไม่สามารถอ่านข้อความได้ พร้อมลงนามกำกับการขีดทับนั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แทนท่านได้
1.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัยที่ประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.6 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.7 ภาพถ่ายผู้รับประโยชน์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ยืนยันตัวตนตามกฏหมาย) 1 คนต่อ 1 ฉบับ พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้รับประโยชน์ เพื่อบริษัทจะส่ง SMS เพื่อทำการ E-KYC (ยืนยันตัวตนตามกฏหมาย)

   •  กรณีหากการจ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ที่วงเงินเกิน 100,000 บาท
   • กรณีเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ถ่ายคู่กับผู้ทำการแทน (บิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม)

1.8 ใบรายงานของแพทย์(ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ) /หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1.9 กรณีเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรอง และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยในการแปลเอกสารส่งให้บริษัท

2) เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1) ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตายหรือเสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ

2.1 สำเนาบันทึกประจำวัน และ รายงานสรุปการสอบสวนเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี) ที่ได้รับรองโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ
2.2 สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพที่ได้รับรองโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ หรือสำเนารายงานการตรวจศพที่ได้รับรองโดยเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี)

3) เอกสารที่ต้องส่ง กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

3.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (แบบฟอร์มบริษัทฯ)
3.2 หนังสือมอบอำนาจและยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
3.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แล้วแต่กรณี จนไม่สามารถอ่านข้อความ ได้พร้อมลงนามกำกับการขีดทับนั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯดำเนินการขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แทน ท่านได้
3.4 ใบรับรองแพทย์และ/หรือประวัติการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
3.5 ใบรายงานความเห็นแพทย์ประเมินทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ) *กรณีตาบอดใช้แบบฟอร์ม ใบรายงานความเห็นแพทย์กรณีตาบอด*
3.6 บัตรประจำตัวคนพิการ เอกสารรับรองความพิการและภาพถ่ายปัจจุบัน (ถ้ามี)
3.7 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)
3.8 กรณีเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรอง และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยในการแปลเอกสารส่งให้บริษัท

4) เอกสารอื่นๆ ที่ต้องส่งเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

4.1 สำเนาสูติบัตรผู้รับผลประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
4.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับระบุไว้ใน กรมธรรม์ หรือ ใบรับรองการ เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดย ต้องนำส่ง

5) เอกสารที่ต้องส่ง กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

5.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนอกเครือข่ายของบริษัทฯ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เปิดถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องคืนตามสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของท่านในการเบิกค่า รักษาพยาบาล

เอกสารที่ต้องส่งกรณีเบิกสินไหม
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรับรองแพทย์หรือรายงานแพทย์ ที่ระบุวันที่รักษาหรือวันที่นอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณ ที่เป็นอย่างชัดเจน
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย รายการยา และราคาอย่างชัดเจน
4. ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบสรุปหน้างบ)
5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาและขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แล้วแต่กรณีจนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อม ลงนามกำกับการขีดทับนั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูล “ศาสนา” หรือ “เชื้อชาติ” แทนท่านได้
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชี
7. กรณีเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรอง และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยในการแปลเอกสาร ส่งให้บริษัท

5.2 กรณีผู้เอาประกันใช้บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท
ขั้นตอนในการใช้บริการกับโรงพยาบาลในเครือข่าย (ตรวจสอบสถานพยาบาลในเครือข่ายด้านล่าง)

1. เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายตามรายชื่อ
2. แสดงบัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ ทุกครั้ง พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้โรงพยาบาลตรวจสอบผลประโยชน์ก่อนทำการรักษา
3. เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนปกติของโรงพยาบาล และลงลายมือชื่อของท่านในใบเสร็จรับเงินในส่วนที่ท่านได้ใช้สิทธิ์ภายใต้บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ นี้
4. ส่วนเกินความคุ้มครอง หรือ ส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที

สถานที่จัดส่งเอกสาร

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทดแทน 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1, 3, 4, 5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Contact Center หมายเลข 02-118 5555 กด 2

ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีสินไหมทดแทน

Website บมจ. ทิพยประกันชีวิต https://www.dhipayalife.co.th/hospital-claim