จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ช่องทางการชำระเงิน

 1. วงเงินบัตรเครดิตใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เมื่อรวมกับยอดค้างชำระของเดือนก่อนต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด
 2. วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ชำระคืนธนาคาร
 3. กรณีที่มีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร สามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน

ช่องทางการชำระ

 1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM-Recycle) ของธนาคารออมสิน
 3. บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน
 4. บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน
 5. หักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit)
 6. พร้อมเพย์ (Promptpay) Bill Payment
 7. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 8. โลตัส
 9. ตู้เติมสบายพลัส

บริการอื่นๆ

 1. บัตรสูญหายหรือถูกขโมย
 2. บัตรชำรุด
 3. ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล
 4. ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 5. ต้องการขอรหัสใหม่
 6. ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)

โปรดสอบถามได้ที่ GSB Contract Center โทร. 1115 หรือ GSB Contact Credit Card โทร. 02 299 8888 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ

รายการ ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก 500 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 200 บาท ต่อ บัตร
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกสินค้าและบริการ (Sales Slip) 100 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายภายในประเทศ
200 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 99 บาท ต่อรอบบัญชี หรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
หมายเหตุ การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด

การชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน MyMo ยกเว้น  
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit)  ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 30,000/รายการ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัสทุกสาขา ไม่เกิน 49,000/รายการ 10 บาท/รายการ  
ชำระเงินผ่านจุดบริการแคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay) ไม่เกิน 49,000/รายการ 15 บาท/รายการ  
ชำระเงินผ่านบิ๊กซี ทุกสาขา ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ  
ชำระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัสไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ ไม่เกิน 40,000 บาท/วัน 15 บาท/รายการ  

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 12,000 บาท

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
1.2 กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
1.3 กรณีผู้ประกอบการรายย่อย มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
1.4 กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
2. กรณีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง (รวมสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินแล้วไม่เกิน 3 แห่ง)

เอกสารการสมัคร

1. ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเหตุ : กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ชัดเจน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตขับรถ/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ เพิ่มเติม
3. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่
3.1 ผู้มีรายได้ประจำ และรายได้อื่น ๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
3.1.1 กลุ่มข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
3.1.1.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) หรือ
3.1.1.2 ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
3.1.2 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
3.1.2.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ
3.1.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี ที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน ยกเว้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทมหาชนจำกัด และพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทจำกัด ที่มียอดขายตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีกำไรสุทธิ ณ ปีล่าสุดสามารถแสดงเฉพาะ สลิปเงินเดือนได้
3.1.3 กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด
3.1.3.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และ
3.1.3.2 สำเนาบัญชีเงินฝากพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.1.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด การพิจารณาเงินได้อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเวร ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน ค่าบี้ยประชุม ให้แสดงต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
3.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3.2.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปรายได้ หรือต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงการรับเงิน และ
3.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด
3.3 ผู้ประกอบการรายย่อย
3.3.1 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล หรือ e-Statement ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน หรือทะเบียนรายรับ – รายจ่ายของกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
3.3.2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
3.4 สำหรับเจ้าของกิจการ เอกสารแสดงรายได้ ผู้ประกอบกิจการที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล ได้แก่
3.4.1 สำเนาเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบคำขอจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
3.4.2 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะ บมจ. บจก.) หรือเอกสารจากระบบงาน ENLITE และ
3.4.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่ บัญชีบางหลัก (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
3.4.4 งบการเงินย้อนหลังปีล่าสุด/แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด