จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

  • บุคคลธรรมดา 0.30 % ต่อปี
  • นิติบุคคลทั่วไป 0.15 % ต่อปี
  • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.30 % ต่อปี

ไม่กำหนด

  • ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้
  • ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  • ในแต่ละเดือน ถ้าถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 บาท ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ละครั้ง แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท
  • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
  • ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
  • เงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้

สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้