เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย

แชร์

เพื่อผู้สูงวัยมีเงินออมพร้อมใช้ในยามที่ต้องการ ได้รับผลตอบแทน หรือใช้เป็นหลักประกัน และเงินสำรองเพื่อจัดสรรในอนาคต บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่มีกำหนด

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อครบระยะเวลาฝาก (จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้)

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้
  – เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 1.575 ต่อปี
  – เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.65 ต่อปี
  – เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 1.825 ต่อปี
  – เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 2.55 ต่อปี
  – เฉลี่ย ร้อยละ 1.90 ต่อปี

คุณสมบัติ

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 •                                        
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท