จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้คืน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดังนี้

 • อายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของเงินเดือน
 • อายุงานเกิน 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสินตามที่ธนาคารกำหนด
 • สมัครบัตรเดบิต และ/หรือ แอปพลิเคชัน MyMo เพื่อทำการเบิกถอนเงิน

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%
ผ่อนชำระ
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR