สินเชื่อ Salary เปย์ (เพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน)

แชร์

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้คืน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดังนี้

 • อายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของเงินเดือน
 • อายุงานเกิน 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสินตามที่ธนาคารกำหนด
 • สมัครบัตรเดบิต และ/หรือ แอปพลิเคชัน MyMo เพื่อทำการเบิกถอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ Salary เปย์ (เพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เท่ากับ MRR + 4.454% ต่อปี

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการบัตร

 • ค่าทำบัตร กรณีทำบัตรใหม่ ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าทำบัตร กรณีบัตรชำรุด/สูญหาย ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าใช้บัตร (รายปี) ปีละ 200 บาท
 • กรณีลืมรหัสผ่าน ครั้งละ 50 บาท

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)