สลากออมสินพิเศษ 1 ปี

แชร์

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษ อายุ 1 ปี งวดที่ 606 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

–   บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

–  นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ  1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
หน่วยละ 100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.35  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.35 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)

2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

 

1. หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัล ควรดำเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้ว

เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินรางวัล

2.ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

 

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10   3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1

200 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 40 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 1 ปี 0.35 0.35% 100.35

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัล)

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก)

ราคาหน่วยละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

รางวัลในการจัดกิจกรรม

ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการออกรางวัล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล

(กำหนดงวดและหมวดอักษร)

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคล หมายเลขงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จำเป็น

2. ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

3. ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรม

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฏหมายกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัล