จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

กรณีการขอกู้สินเชื่อเคหะ สัญญาที่ 1

(1) กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 • การไถ่ถอนจำนองทั้งสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสัญญากู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคอุโภค ให้กู้เท่ากับยอดหนี้คงเหลือกับสถาบันการเงินเดิม
 • การไถ่ถอนจำนองและขอกู้เพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ขอกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุโภคบริโภค ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

 

(2) กรณีหลักประกันที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

 

 

กรณีการขอกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป

(1) การไถ่ถอนทั้งสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัยและสัญญากู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค

ให้กู้ได้เท่ากับยอดหนี้คงเหลือกับสถาบันการเงินเดิม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (2)

(2) กรณีไถ่ถอนจำนองและขอกู้เพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้แล้ว มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

สัญญาที่ 2

 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  •  กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
  •  กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การขอกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุโภคบริโภค ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

กรณีการขอกู้เพิ่มเติม

(1) กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(2) กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัย 

ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ไม่เกิน 30 ปี

กรณีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น
 3. มีประวัติการชำระนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 4. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 5.  

เอกสารประกอบการกู้ยืม

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

 • พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
   1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
  • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร