บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

แชร์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิตที่ได้คัดสรรเอกสิทธิ์เหนือระดับที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ GSB Prestige Credit Card

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อดำรงเงินฝากเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปีตั้งแต่ 360,000 บาท

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดา
2. เป็นผู้มีรายได้ประจำ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้ประกอบการรายย่อย / เจ้าของกิจการ
3. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
4. มีสัญชาติไทย
5. มีสินทรัพย์หรือเงินลงทุนกับธนาคารออมสิน  รวม 10 ล้านบาทขึ้นไป และได้รับการเรียนเชิญจากธนาคาร

เอกสารการสมัคร

1. ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเหตุ : กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ชัดเจน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตขับรถ/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ เพิ่มเติม
3. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่
3.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ และรายได้อื่น ๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
3.1.1 กลุ่มข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
3.1.1.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ
3.1.1.2 ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกให้ไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาบัญชี เงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
3.1.2 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
3.1.2.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังหรือที่ออกให้ไม่เกิน 2 เดือน และ
3.1.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีเงินเดือน หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน ยกเว้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทมหาชนจำกัด และพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทจำกัด ที่มียอดขายตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีกำไรสุทธิ ณ ปีล่าสุด สามารถแสดงเฉพาะสลิปเงินเดือนได้
3.1.3 กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด
3.1.3.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังหรือที่ออกให้ไม่เกิน 2 เดือน และ
3.1.3.2 สำเนาบัญชีเงินฝาก พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.1.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด
3.2 กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
3.2.1 ใช้เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินบำนาญ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ
(2) ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินบำนาญ หรือ
(3) ต้นฉบับ/สำเนาหลักฐานการรับเงินบำนาญ
3.2.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายการเงินบำนาญ พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่แสดงรายการเงินบำนาญ หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่แสดงรายการเงินบำนาญ ย้อนหลัง 3 เดือน การพิจารณาเงินได้อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเวร ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเบี้ยประชุม ให้แสดงต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
3.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1 ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับ/สำเนาสลิปรายได้ หรือต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงการรับเงิน และ
3.3.2 สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลักที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ ย้อนหลัง 3 เดือน และ
3.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด
3.4 ผู้ประกอบการรายย่อย
3.4.1 สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล หรือ e-Statement ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก ที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ หรือบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน หรือทะเบียนรายรับ – รายจ่ายของกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
3.4.2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
3.5 เจ้าของกิจการ เอกสารแสดงรายได้ ผู้ประกอบกิจการที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล ได้แก่
3.5.1 สำเนาเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบคำขอจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
3.5.2 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะ บมจ. บจก.) หรือเอกสารจากระบบงาน ENLITE และ
3.5.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น และห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) หรือ Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) หรือ e-Statement ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชีบางหลัก (บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
3.5.4 งบการเงินย้อนหลังปีล่าสุด/แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด

สิทธพิเศษ

GSB Reward Point

 • GSB Reward Point (คะแนนสะสม)
  รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน เพื่อนำมาแลกของรางวัล สามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร (เงื่อนไขการรับคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 • Special Premium Savings Certificates (สลากออมสิน)
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน และสลากออมสินพิเศษมูลค่า 100 บาท

Traveling

 • ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภทบัตร)
 • ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภทบัตร)
 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน สำหรับผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม GSB Mastercard World Elite (ตามเงื่อนไขแต่ละประเภทบัตร)
 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน สำหรับผู้ถือบัตรหลัก GSB Visa Prestige และ GSB Mastercard World (ตามเงื่อนไขแต่ละประเภทบัตร)