สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

แชร์

จุดเด่น

วงเงินกู้สูง ผ่อนนาน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า สำหรับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง
*ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
  ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย
  ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  ไม่เกิน 30 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย

  ระยะเวลา

  กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

  เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

  เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  ปีที่ 1 – 3 MRR – 1.800% MRR – 1.300%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
  เฉลี่ย 3 ปี 5.045% 5.545%
  EIR 5.715% 6.209%

  หมายเหตุ :

  1. ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.715% – 6.209% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

   

  • ค่าธรรมเนียม

  ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารเป็นผู้ประเมิน)  
  (1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล  
  • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2,000 บาท
  • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 1,000,001 – 3,000,000 บาท
  2,800 บาท
  • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป
  3,700 บาท
  (2) ค่าตรวจสอบสภาพที่ดิน และหรืออาคาร ครั้งละ 800 บาท
  (3)    ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ครั้งละ 800 บาท
  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีบริษัทประเมิน) ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ

   

คุณสมบัติผู้กู้

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้
  • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา
  • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
  • กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับใบอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
  • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • กลุ่มวิชาชีพผู้สอบบัญชี ที่ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชี โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินกู้

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%
ผ่อนชำระ
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR