ปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส

แชร์

รายละเอียด

คปภ New Normal 2

 

จุดเด่นและลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• เป็นผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วันนับจากวันที่ชำระเบี้ยประกันภัย
• คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

• อายุ 20 ปีบริบูรณ์ – 70 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย

• 30 วัน

ผู้รับประโยชน์

• ทายาทโดยธรรม

จำนวนกรมธรรม์/ราย

• 1 กรมธรรม์/ราย

ระยะเวลาการเปิดรับประกันภัย

• 8 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย และขั้นตอนการเสนอขาย 1

 

รับประกันภัยโดย

บมจ.ทิพยประกันภัย ติดต่อ Contact Center หมายเลข 1736