ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ทุนลดลง) แบบ MRTA PLUS สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิม (ต่ออายุกรมธรรม์)

แชร์

รายละเอียด

2000 6020f3ac4a076

 

ลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารออมสินในโครงการที่กำหนด ที่เคยทำประกันมาก่อน ดังนี้

 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหาร
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝาก

ลักษณะแบบประกัน

 • เป็นแบบประกันชีวิตที่เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงสำหรับผู้ที่มีภาระสินเชื่อ โดยผลประโยชน์จากแบบประกันชีวิตจะช่วยดูแลภาระหนี้สินค้างชำระ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้ขอสินเชื่อระหว่างการผ่อนชำระ

ความคุ้มครอง

2000 5d0e22c8c0bcf

ความคุ้มครอง

1. เสียชีวิตทุกกรณี
2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึง

2.1 การสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตา สองข้าง

2.2 การสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

2.3 การสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

2.4 การสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

– ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

– ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย และสัญญาของสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

ในขณะที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ และสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ซึ่งการเสียชีวิตเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

ค่าชดเชย 2 เท่า

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ทำให้เสียชีวิต

(ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ได้กำหนดไว้ หรือ

(ข) ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ

กรณีที่ 2 การเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรือ อาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งสมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้

เงื่อนไขพิเศษ

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทันทีที่สมัคร โดยไม่มีข้อยกเว้นในปีแรก

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม)
 • การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
 • การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

ภัยนอกเหนือความคุ้มครอง

บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถาน หนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

4. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

5. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

6. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

7. ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

8. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

1. ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญากู้เงินที่ได้เอาประกันไว้ และแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าเวนคืนตามตารางเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

2. หากผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญากู้เงินแล้ว แต่ไม่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ ความคุ้มครองจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางหรือใบรับรองกรมธรรม์ (ไม่มีการคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์)

3. เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคาร หรือผู้เอาประกันภัยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิต

– จากการเจ็บป่วย จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน

– จากอุบัติเหตุทั่วไป จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน และจ่ายเพิ่มอีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– จากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน และจ่ายเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

– ติดต่อกันครบ 180 วัน จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ของเดือนที่เริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

2000 5d0e3019bf459

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)