จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดิน

 

ดอกเบี้ย

ระยะเวลาชำระ

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 4. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • กรณีเหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา