จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ย

ระยะเวลาชำระ

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
  2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  3. มีประวัติทางการเงินที่ดี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับผู้กู้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

หลักทรัพย์อื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด