สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

แชร์

จำนวนเงินให้กู้

 1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ทั้ง 2 กรณี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงิน ออมสิน
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ย งวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้   โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 1. ผู้กู้สามารถขอทำสัญญาเป็นรายปีได้ (ครั้งละ 1 ปี ) โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี
 2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป)

– กรณี ใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี อยู่ระหว่าง 2.668% – 4.366% ต่อปี

– กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสินเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี อยู่ระหว่าง 2.300% – 6.000% ต่อปี

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม : คลิก

 • ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์ และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน
สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้ กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 •  ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
 •  ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้ กู้เงิน
 •  ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 •  ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร