จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยธนาคารให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ : ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

* ทั้งนี้  เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้  ให้กู้ได้ไม่เกิน  30  ปี

ทั้งนี้  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  และในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 4. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1  คน  มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับผู้กู้
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ  มีไฟฟ้า  สาธารณูปโภคอื่น ๆ  ตามความจำเป็น  และมีทางสาธารณประโยชน์  ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน  ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา