สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์

แชร์

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดไม่เกินราย 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ : ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

* ทั้งนี้  เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้  ให้กู้ได้ไม่เกิน  30  ปี

ทั้งนี้  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  และในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 • อัตราดอกเบี้ย

 

ระยะเวลา กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR+1.000% MRR+1.500% MRR-2.000% MRR-1.50%
ปีที่ 2 MRR+1.500% MRR-1.500%
ปีที่ 3
เป็นต้นไป
MRR-0.250% MRR-0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 8.178% 8.345% 5.595% 5.762%
EIR 8.154% 8.345% 6.211% 6.280%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR=6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 8.154% – 8.345% คำนวณจากวงเงินกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 6.211% – 6.280% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี

 

 • ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  
  กรณีธนาคารประเมิน  
 • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2,000 บาท
 • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 1,000,001-3,000,000 บาท
2,800 บาท
 • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 3,000,001 บาท
3,700 บาท
 • ค่าตรวจสภาพที่ดิน และหรืออาคาร
800 บาท
  กรณีบริษัทประเมิน ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ

 

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 4. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 5. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้ใช้ที่ดิน หรือที่สวน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ  มีไฟฟ้า  สาธารณูปโภคอื่น ๆ  ตามความจำเป็น  และมีทางสาธารณประโยชน์  ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน  ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินกู้

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%
ผ่อนชำระ
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR