สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)

แชร์

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. เงินกู้ระยะยาว (LT)
  เมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือเดิมแล้ว ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ *ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)
  ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • บัญชีสินเชื่อเคหะเดิม มีประวัติการชำระหนี้ดี ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม