สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

แชร์

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับเราดียังไง

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

* ทั้งนี้  เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่ง ดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
  •    เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
  •    เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลา ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง
(กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
ลูกค้ารายใหม่

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR+3.495% MRR+3.995% MRR+6.495% MRR+6.995%

ปีที่ 2

เป็นต้นไป

MRR+3.995% MRR+6.995%
เฉลี่ย 3 ปี 10.673% 10.840% 13.673% 13.840%
EIR 10.646% 10.840% 13.642% 13.840%

 

 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

ระยะเวลา ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง
(กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
ลูกค้ารายใหม่

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR+4.495% MRR+4.995% MRR+7.495% MRR+7.995%

ปีที่ 2

เป็นต้นไป

MRR+4.995% MRR+7.995%
เฉลี่ย 3 ปี 11.673% 11.840% 14.673% 14.840%
EIR 11.645% 11.840% 14.641% 14.840%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR=6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 10.646% – 13.840% กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 11.645% – 14.480% คำนวณจากวงเงินกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี

 

 • ค่าธรรมเนียม

 

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น กลุ่มอาชีพผู้รับบำนาญ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิม ในกลุ่มสินเชื่อเคหะ และ/หรือกลุ่มสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  • ไม่เป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • บัญชีสินเชื่อของผู้กู้รายเดิม ตามข้อ 4. ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
  • มีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้
 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องเป็นไปตามข้อ 2

    2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

    2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

         (1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ

         (2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป