สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน

แชร์

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

  • กู้ได้สูงสุด 100% ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • ครั้งละ 1 ปี เว้นแต่อายุกรมธรรม์ฝากเงินเหลือไม่ครบ 1 ปี ให้กู้เท่าระยะเวลาที่เหลือ
  • อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี อยู่ระหว่าง 5.150% ถึง 8.000% ต่อปี (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละแบบกรมธรรม์ 

  • ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้ฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
  • เป็นกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีผลบังคับ
  • ติดต่อขอกู้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเท่านั้น

หลักประกัน

  • เล่มกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิน