“เติมเต็ม” ทุกความต้องการให้เป็นจริง 2 (1)

 

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. เงินกู้ระยาว (L/T) ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
* ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
2. เงินกู้แบบผสม(LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกินจำนวนเงินให้กู้ตามข้อ 1 เงินกู้ระยะยาว (LT) โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้
  – กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  – กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
 • กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
  2.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  2.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีอายุงานปัจจุบันไม่ถึง 6 เดือน ให้อ้างอิงโดยใช้เอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารรับรองการทำงาน จากที่ทำงานเดิม)
  3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา