โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

แชร์

 

33

 

 

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ :

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564  เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขของโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

  1. เป็นลูกหนี้ปกติ หรือเป็นหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ
  2. การเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  3. แบ่งชำระเงินต้นค้างชำระ ณ วันเข้าโครงการ เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 48 งวด
  4. ระงับการใช้ “วงเงินส่วนที่เหลือ” (ถ้ามี) ของบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดทุกใบที่ผู้ใช้บัตรมีอยู่กับธนาคารไว้ชั่วคราว ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดที่มิได้นำมาเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดด้วย
  5. ตั้งพักดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค้างชำระทั้งจำนวน (ถ้ามี) ไว้ชั่วคราว
  6. อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี
  7. หากผ่อนชำระหนี้เงินต้นตามข้อ 3. ได้ไม่น้อยกว่า 50% ธนาคารจะยกหนี้ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตามข้อ 5. (ถ้ามี) ให้ ทั้งจำนวน และผู้ใช้บัตรจะสามารถใช้บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดได้ต่อไปภายใต้วงเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด
  8. กรณีผิดนัดชำระหนี้ติตต่อกัน 3 งวด ธนาคารจะยกเลิกสิทธิตามข้อ 7. (ไม่รวมถึงหนี้ที่ธนาคารได้ยกให้แล้ว (ถ้ามี)) และยกเลิกบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด รวมถึงใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนด อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าโครงการทันที สำหรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ที่ตั้งพักไว้ตามข้อ 5. (ถ้ามี) และยังไม่ได้รับการยกเว้น ธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเรียกเก็บทั้งจำนวน
  9. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี)

 

ยอดผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ) หน่วย : บาท

 

วงเงินสินเชื่อ

ยอดผ่อนชำระโดยประมาณ

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

 ไม่เกิน 15,000 706.07    
 15,001-20,000  

498.19

 
25,000    

 658.33

30,000    

790.00

40,000    

1,053.34

50,000    

1,316.68

 

 

 

 

 

Q&A โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

 

Q : กระบวนการของโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน มีขั้นตอนในการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

A : ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสด ที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หลังจากลูกค้าได้รับข้อความสั้น (SMS) แล้ว สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.gsb.or.th

 

Q : หากไม่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนจากธนาคาร แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร

A :  ลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสดจะไม่สามารถกดเข้าร่วมมาตรการได้ กรุณาติดต่อผ่านทางสาขาใกล้เคียงเพื่อจัดทำใบคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ หรือติดต่อ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

 

Q : ในขั้นตอนของการยืนยันการรับสิทธิ์ หากพบว่า หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับของลูกค้า ต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ่านทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบงาน ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารตอนสมัครใช้บริการบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด

 

Q : ลูกค้าจะทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการได้อย่างไร

A : ลูกค้าจะทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ หลังจากกดเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโดยจะได้รับหนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และหนังสือข้อตกลงการเข้าร่วมมาตรการ ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ยกเว้น ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่กดเข้าร่วมมาตรการ จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

 

Q : หากไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และหนังสือข้อตกลงการเข้าร่วมมาตรการ ต้องทำอย่างไร

A : ให้ลูกค้าติดต่อผ่านทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เพื่อขอรับเอกสารหนังสือฯ และ/หรือปรับปรุงที่อยู่ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

 

Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้ว และต้องการออกจากมาตรการ ต้องทำอย่างไร

A : ไม่สามารถออกจากมาตรการช่วยเหลือได้ กรุณาศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ก่อนกดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

 

Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่

A : ลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสด ที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)