รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันอัคคีภัย
 • นอกจากคุ้มครองภัยจากไฟไหม้ ภัยเพิ่มเติม และภัยธรรมชาติแล้ว ยังคุ้มครองภัยจากการถูกโจรกรรม , ภัยกระจก
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการสูญเสียรายได้
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว , ภัยลมพายุ สูงสุด 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุด 200,000 บาท
 • คุ้มครองเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูงสุด 90,000 บาท
 • คุ้มครองโจรกรรม(จร.2) สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองค่าขนย้ายซากทรัพย์ , ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง , ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบฯ สูงสุด 2,500,000 บาท

ความคุ้มครอง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1  เท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 • การทำประกันภัยจะต้องทำตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Value)
 • ไม่รับประกันภัยสต็อกสินค้าทางการเกษตร

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันในนามบุคคล) หรือ สำเนาภพ.20 (ผู้เอาประกันในนามบริษัท)

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับ GSB SMEs Care ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย