GSB Smart Plan 4

แชร์

จุดเด่น

เงื่อนไขการรับประกัน

  • แผนประกันภัยนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน เท่านั้น
  • มีอายุ 5 – 60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
  • กรณีซื้อกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ มีข้อกำหนดดังนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไป ซื้อทุนประกันภัยรวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และขยายสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้สินเชื่อ สามารถซื้อทุนประกันเพิ่ม รวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อคน

เอกสาร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
  • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร

รายละเอียดความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง